JEGYZŐKÖNYV

 

Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége

Közgyűléséről

 

 

Időpont:           2009. november 21. 13 óra

Helyszín:          1145 Budapest Torontál u.32.

Készült:            hangfelvétel és jegyzetek alapján

 

Basa István elnök:

 

        Köszönti a közgyűlést jelenlétükkel megtisztelő meghívottakat és a tagszervezetek képviselőit,

        A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy személyesen, vagy meghatalmazás útján 13 tagszervezet képviselteti magát, így a 62 % szavazati arány biztosítja a határozatképességet.

 

        Ismerteti a meghívóban részletezett napirendi pontokat:

1./      Elnökségi beszámolók az elmúlt időszak eseményeiről, eredményeiről.

2./      Szavazás a BFSZ Közhasznú jelentésének elfogadásáról.

3./      Pattantyús Á. Miklós előadása:

-        Ábrahámhegyi Fürdőegyesület a Norvég alap pályázaton;

-        Megemlékezés Göllesz Viktorról.

4./      Javaslatok, hozzászólások a tagegyesületek tapasztalatai alapján.

5./      Javaslatok a 2010 év munkatervének összeállításához.

6./      Egyebek

        Kéri a közgyűlést a napirendi pontok elfogadására:

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

        A közgyűlés tisztségviselőinek javasolja:

 

-         az ülést levezetőjének:  Basa István;

-         jegyzőkönyvvezetőnek:            Kiss Tamásné

-         hitelesítőknek:              Dr. Gimesi András

                                                     Kacskovics Lajos

Egyéb javaslat nincs, elfogadásukat kéri:

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

1.     napirendi pont:

Elnökségi beszámolók az elmúlt időszak eseményeiről, eredményeiről

Basa István elnök:

A Balaton Fejlesztési Tanács ebben az évben első alkalommal kért szövetségünktől Hévízen 2009. november 20-án tartott rendkívüli ülésére 2009. évi tevékenységünkről és 2010. évi terveinkről beszámolót.

Az írásban megküldött beszámolót a tegnapi ülésen, melyen Katus Lajos alelnök is részvett, szóban is kiegészítettem. Mindkét összeállítást a jegyzőkönyvhöz csatoljuk, ezért csak fő mondanivalóit említem meg:

 

A beszámoló 3 részre bontott:

-          az I. rész tartalmazza fő célkitűzéseinket, megalakulásunk előzményeit és okait, együttműködő partnerkapcsolatainkat, valamint tevékenységünk szervezeti felépítését;

-          a II. rész az idei év fontosabb eseményeit, tevékenységeit vázolja, a példákkal törekedve a Balaton egészét érintő, a szövetségi és egyesületi szintű munka egymásra épülésének és összhangjának bemutatására, valamint tartalmazza ezek kapcsán megtapasztaltakból eredő néhány kritikai megjegyzésünket is;

-          a III. részben hivatkozva jelen közgyűlésünkre, úgyis, mint feladataink-meghatározójára, utaltunk a választások évében és a megszorítások környezetében ránk váró, elsősorban érdekvédelmi tartalmú feladatainkra;

-          a szóbeli kiegészítés 6 pontra bontva az önkormányzati kapcsolatainkra, pályázati lehetőségeinkre tér ki, néhány - elsősorban északi partra érvényes - kritikai megjegyzést tartalmaz a vasúti közlekedési gyakorlatról. Megemlíti az évenkénti északi parti szezonnyitó nosztalgiavonat javaslatát, felhívja a figyelmet a déli parti vasút 2011. évi 150. éves évfordulójára és javasolja, hogy a Keszthelyi Múzeumban látható déli – vasút makettnek épüljön meg az északi párja, amihez kérjük a BFT anyagi támogatását is.

-           

Kéri a Közgyűlést, döntsön a kiegészítésben szereplő 3 javaslatról:

-         az északi parton kezdeményezzük-e és működjünk-e közre abban, hogy minden évben kerüljön megrendezésre egy szezonnyitó nosztalgiavonat, vagy őrizzük meg az ünnepélyes jelleget és az ünneplést mindkét parton kerek évfordulókhoz kössük?

 

Az elhangzott vélemények összegzésével elfogadásra javasolja a kerek évfordulók megünneplésének támogatását, legközelebb a déli vasút 150. évfordulóját, amelynek előkészítését már 2010-ben meg kell kezdeni:

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

-         a teljes balatoni vasúthálózat makettjének megépítését minden fórumon támogassuk, a felhívást, szorgalmazást építsük be munkatervünkbe, mert ebben az ország valamennyi vasútmodellezője részt vehet:

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

Kiss Tamásné főtitkár:

a főtitkári munkájáról számol be:

-         folyamatos honlap üzemeltetés:

o       ismételten kéri a tagszervezetek képviselőit, hogy egyesületükről, tevékenységükről, terveikről, rendezvényeikről küldjenek írásos anyagot, hogy ezek felkerülhessenek a honlapra.

o       a Balaton múltjáról, jelenéről, jövőjéről, az egyesületek munkájáról az írásba foglalt véleményeket, gondolatokat is javasolja megjelentetni az interneten.

 

-         a szövetség képviselete, aktív közreműködés:

o       Balatoni Integrációs Kht. által szervezett vándorkonferencián;

o       Balaton jövőképét kialakítandó úgynevezett workshopon;

 

o       Balatonszemesi Fürdőegyesület centenáriumi ünnepség;

o       100 éves az Észak-balatoni Vasút, nosztalgiavonatozás Budapestről Tapolcára

 

-         a szövetség teljes adminisztrációjának, könyvelésének vezetése, ennek kapcsán felhívja a figyelmet a pontos adminisztráció vezetésének szükségességére, tekintettel az ügyészségi vizsgálatokra;

-         válaszol az adminisztrációval és a könyveléssel kapcsolatos kérdésekre:

-         Hogy lehet megtudni az új TEÁOR számot - a www.ksh.hu  honlapon van egy Osztályozás(szj,TEÁOR) fül. Itt kell beütni az adott egyesület adószámát és kiadja a megfelelő TEÁOR számot

-         Pénzkezelési szabályzat - Pénzkezelési szabályzatot kell készíteni, amely tartalmazza, hogy az adott szervezet, helyileg hol tartja a készpénz, tehát milyen címen, zárt kazettában. Ki kezeli a készpénzt. Mennyi lehet maximum a pénztárban. Célszerű készpénz be-, kifizetési pénztárbizonylatot használni. Naplófőkönyvet vagy pénztárkönyvet vezetni.

-          

Katus Lajos alelnök:

-         Elnök úrral együtt, vagy őt képviselve rendszeres résztvevője a Balatoni Fejlesztési Tanács üléseinek.

A BFT elnöke a tegnapi rendkívüli ülésen ki is emelte a Szövetséget, mivel minden Balatonnal kapcsolatos fórumon képviselteti magát.

-         A hulladékszállítási és vízdíjjal kapcsolatban megjelent információkat rendszeresen figyelemmel kíséri, kapcsolatot tart azokkal a személyekkel, szervezetekkel, akik felemelik szavukat a magas díjak ellen. Ezek a díjak nincsenek összhangban az elvégzett szolgáltatással. A Balaton környéki polgármestereket kellene összehozni. Ezzel kapcsolatban tartottunk egy elnökségi ülést is Balatonlellén.

 

Basa István elnök:

Amennyiben több kérdés, hozzászólás nincs, a beszámolók elfogadását kéri:

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

2.     napirendi pont:

Szavazás a BFSZ Közhasznú jelentésének elfogadásáról.

 

Kiss Tamásné főtitkár:

-         Az előző, 2008. 11. 29-én tartott közgyűlésen áttekintettük tevékenységünket, de még nem állhatott rendelkezésünkre a jelentés, azt most tudtuk a közgyűlésnek elfogadásra beterjeszteni, és a jegyzőkönyvhöz mellékelni;

-         részleteiben ismerteti szövetség 2008.-as közhasznú jelentését.

 

Basa István elnök:

Kéri a 2008. évi közhasznú jelentés elfogadását szavazással megerősíteni:

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

 

 

3.     napirendi pont:

Pattantyús Á. Miklós előadása

 

        Az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület ügyvezető elnöke prezentációt mutatott be az Ábrahámhegyi önkormányzat és a fürdőegyesület közös Norvég alapú pályázatáról.

 

2008-2009 évben a Balaton körül a Norvég alapú pályázaton 31 település vett részt. Két településen, Ábrahámhegyen és Balatonlellén vehetett részt Fürdőegyesület a pályázaton. A többi településen helyi civil szervezet volt az önkormányzatok partnere.

 

A tapasztalatok átadása érdekében kapott felkérést az előadásra.

Az egyesület feladata a kiírás szerint a pályázat teljes lebonyolítása volt. A projekthez szükséges önrészt, és a műszaki adatokat az önkormányzat biztosította.

 

A pályázat tartalmi és időbeni bonyolítását, a célkitűzéstől, feladatkijelöléstől a szükségessé vált pontosításokon, stb. keresztül vetített képekkel és a jelenlévők kérdéseire is reagálva, szóbeli kiegészítésekkel, tevékenységüket a pályázati dokumentációt követő részletezéssel mutatta be:

·        Az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület története

·        Műszaki tartalom: Bicikli út, parkosítás, eszközbeszerzés

·        Tervek problémái – megoldások – műszaki tartalom módosítása, időbeni eltérések kezelése

·        Eszközbeszerzés problémái

·        Bicikli út

·        Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése.

 

        Dr. Göllesz Viktor az Ábrahámhegyi Fűrdőegyesület néhai elnöke halálának 10. évfor-dulójára balatoni és ábrahámhegyi kapcsolatairól, a fürdőegyesületi hagyományok és egyéb értékek felismeréséről, megóvásáról, közkinccsé tételéért folytatott tevékenységéről az egyesület dicséretesen mérték és aránytartó összeállítással emlékezett meg, amelyet vetített képekkel és szóbeli kiegészítésekkel mutatott be. (Jegyzőkönyv melléklete.)

 

Basa István elnök:

      Megköszöni a példamutató prezentációkat, megfontolásra javasolja a többi egyesületnek is a látottak – hallottak honosítását.

      Javasolja, hogy a 4. és 5. napirendi pontokat összevontan tárgyaljuk.

 

 

 

4.     napirendi pont:

Javaslatok, hozzászólások a tagegyesületek tapasztalatai alapján

és

5.     napirendi pont

Javaslatok a 2010 év munkatervének összeállításához

 

Basa István elnök:

        Hozzászólásra kéri az egyesületek képviselőit;

        Bevezetésként felhívja a figyelmet, arra, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendeleteket még idén, 2009-ben el kell fogadnia az önkormányzatoknak. Ebben rögzítik a 2010 évre fizetendő díjakat és szállítási rendszerüket. Javasolja valamennyi egyesületnek, vegyenek részt a testületi üléseken és védjék érdekeiket, ha kell, hivatkozzanak a BFT beszámolóban leírt és nem kifogásolt figyelemfelhívásunkra: „a megszorítások ellenére se tekintsék az üdülőtulajdonosi réteget az elvonásokat pótló bevételi forrásnak!”

        2010 a választások éve. Az országgyűlési választásokra a szövetség most sem tervez felhívást kiadni, politikamentességét nem sérti meg.

        Az önkormányzati választások helyi közvetlen érdekeltsége vitathatatlan, ezért javasoljuk minél aktívabban vállaljanak benne szerepet. Az üdülőtulajdonos ideiglenesen bejelentkezhet, a szavazati jogát kikérheti és szavazhat az üdülőhelyen.

        Logikus lehetőség lenne a részönkormányzat választás, de üdülőhelyi részönkormányzatot a törvény nem ismer. A létező részönkormányzatokat is településrészi alapon hozták létre. Koncepciók véleményezése és egyéb alkalmakkor bevezetését már javasoltuk, visszajelzést nem kaptunk. Alkotmánybírósági konzultációnkon sem kaptunk hozzá sok bíztatást.

Javasolja, vegyük munkatervünkbe a fogalomnak bevezetésének kezdeményezését;

 

Dr.Gimesi András Balatonszárszói Fűrdőegyesület elnök:

        Kérdés: Szárszón elkülönül a lakó és az üdülőövezet, máshol is?

Basa István:

        Ahol több korábbi települést vontak össze és még jelenleg is összekapcsoltak: Kenese – Akarattya, vagy Boglár – Jankovich-telep, illetve a természet alkot válaszfalat: Világos Alsótelep meg is alakultak a részönkormányzatok, de hiába több, akár többszöröse az üdülőingatlanok száma az állandó lakosokénak, nincs ilyen szervezet. Arról hogyan működnek az érdekeltek nyilatkozzanak;

 

Nagy Gábor Balatonvilágosi Alsótelep Üdülőinek Egyesülete vezetőségi tag:

        A részönkormányzat elvileg létezik, de nincs forrás a működtetésére, így semmi hasznát  nem érzékelik;

 

Kiss Tamás Balatonakarattya Részönkormányzat képviselője:

 

        Akarattyán a részönkormányzat erős testületi bizottságként működik. Tagjait az önkormányzati testület választja. Feladatot, forrást sajnos nem adtak át. A semminél több, viszonylag erős érdekvédelmet lehet vele gyakorolni.

 

Dr. Jáky Miklós Alsóbélatelepi Fürdőegyesület elnök:_

        El kellene érni, hogy a befizetett adónk bizonyos %-a az üdülőhely fejlesztésére legyen fordítva.

 

Pattantyús Á. Miklós Ábrahámhegyi Fűrdőegyesület ügyv. elnök:

        A részönkormányzat fenntartása, működtetése pénzbe kerül, ezt nem vállalják az önkormányzatok.

 

Varsányi Tibor Balatonfenyvesi Fürdőegyesület elnök:

        sok éve harcol, a befizetett adójuk 1-2%-ért. forrást venne el, ezért az önkormányzat nem támogatja. Az üdülő nem szavazó.

 

Tachy Péter Balatonszemesi Fürdőegyesület alelnök:

        nehéz téma, szerinte nem célszerű nagyon hangoskodni. Szemesen az egyesület által delegált személynek a kültag státuszát anyagi okokból megszüntették. Ezzel megszüntették a bizottság nyilvánosságát, elzárták az információ csatornákat az egyesület elöl. Együttműködési szerződésüket nem újították meg. Óvatosságra int.

 

Zsitnyányi István Révfülöpi Fürdőegyesület elnők:

        erősíteni kell a tulajdonjoggal kapcsolatos jogainkat. A választás kapcsán hallani Alkotmány, választási, önkormányzati törvénymódosítási tervekről, ki kellene használnunk az alkalmat.

         

Kiss Tamásné:

        a jelenleg érvényben lévő törvény adta lehetőségeinket kell elsősorban kihasználni. Be kell jelentkezni az üdülőhelyre, és el kell menni szavazni.

        A számunkra kedvezőbb és igazságosabb törvénymódosításokat már csak az új parlament tárgyalhatja, ezért ennek előkészítését a szövetség munkatervébe kell építeni

 

Basa István:

        A szövetség 2010 évi munkatervéhez valójában egy, összetett, sok és körültekintő indoklást, meggyőzést igénylő feladatot határoztunk meg. Kéri ennek szavazással történő elfogadását, megerősítését:

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

        A gazdasági beszámolót is helyettesítő közhasznúsági jelentés tárgyalásánál nem tértünk ki a tagdíjfizetési fegyelemre, amin javítanunk kell!

Nem tettünk említést arról a tényről, hogy tagdíjaink nem inflációkövetők, a szövetség bevételei ingadoznak és alacsonyak.

Javaslatot kér a főtitkártól a 2010. évi tagdíjakra.

Kiss Tamásné:

        Tagdíj befizetésére kéri a tagegyesületeket. Kimutatásából meg lehet nézni az elmaradásokat;

        A tagdíj mértéke az egyesületek taglétszámától függ, javaslata:

Ø           200 főnél kevesebb tag esetén, eddig:       3.000 Ft/év,   ═►   2010-től 4.000 Ft/év

Ø           200 főnél több tag esetén, eddig:               5.000 Ft/év,  ═►    2010-től: 6.000 Ft/év

Basa István:

        a javaslatot méltányosnak ítéli, szavazásra bocsátja:

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

 

 

 

6.     napirendi pont:    Egyebek

Dr. Jáky Miklós Alsóbélatelepi Fürdőegyesület elnök:

           az egyesület tagjai szeretnék, ha a szövetség képviselné, azt a véleményt, hogy a Balaton rendszeres kotrásra szorulna;

           állapítsák meg az optimális vízszintet és csak akkor nyissák ki a zsilipet, ha ezt a vízszintet túllépi.

 

Basa István elnök:

        az első gondolat képviseletét természetesen vállaljuk,

        a második felvetés egyezik az erre vonatkozó előírásokkal, a vízszint előírás lett magasabb a korábbi évekhez viszonyítva.

 

Megköszöni az aktív közreműködést, jó munkát kívánva bezárja a közgyűlést.

 

Budapest, 2009. november 21.

 

 

Melléklet:

        Jelenléti ív;

        BFSz beszámoló a BFT 2009. 11. 20. rendkívüli ülésére, csatolva

Kiegészítés a BFSz beszámolóhoz;

        Közhasznú jelentés

        Pattantyús Á. Miklós megemlékezése Göllesz Viktorról

 

 

 

 

 

      Basa  István sk.

                                                                                                         elnök

 

Jegyzőkönyvvezető:

                                            Kiss Tamásné sk.

 

Hitelesítő:

 

                       Dr. Gimesi András sk.                      Kacskovics Lajos sk.