JEGYZŐKÖNYV

 

Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége

Közgyűléséről

 

 

Időpont:           2008. november 29. 13 óra

Helyszín:          Balatonföldvár Bajor Gizi Közösségi Ház

Készült:            hangfelvétel és jegyzetek alapján

 

Basa István elnök:

 

        Köszönti a közgyűlést jelenlétükkel megtisztelő meghívottakat,

        Köszönti a tagszervezetek képviselőit,

        A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen 16 tagszervezet, valamint a felügyelő bizottság képviselteti magát személyesen, vagy meghatalmazással, így a 76%-feletti szavazati arány biztosítja a minősített többségű határozatképességet.

 

        Ismerteti a meghívóban részletezett napirendi pontokat:

Ø   1./     Alapszabály módosítása;

Ø   2./     a tagszervezetek 2008. évi tevékenységének rövid áttekintése;

Ø   3./     tagdíjfizetés helyzetének áttekintése, (előadó főtitkár);

Ø   4./      az elnökség javaslata díjazásra:

§         Balatonért Díj;

§         Balaton Díszpolgára kitüntető cím;

Ø   5./      egyebek.

        Kéri a közgyűlést a napirendi pontok elfogadására:

 <<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

        A közgyűlés tisztségviselőinek javasolja:

 

-         az ülést levezetőjének:  Basa István;

-         jegyzőkönyvvezetőnek:            Basa Istvánné;

-         hitelesítőknek:              Dr. Gimesi András és

                                                     Dr. Kósa Marianna

elfogadását kéri:

                                     <<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

 

1.     napirendi pont:        Alapszabály módosítása:

Basa István:

A Veszprém Megyei Főügyészség, mint jövőbeni törvényességi felügyeletünk, alapszabályunk vizsgálata során észrevételekkel, felszólalással élt.

A kifogásokat megválaszolva ígéretet tettem arra, hogy következő közgyűlésünkön az Alapszabály alább részletezett pontjainak módosítását javasolom:

 

 

A.    Az 5. § 3. és 4. pontok tartalma összevonva, tiszteletbeli tag megnevezésre változik:

 

„2.       Tiszteletbeli tag:

-           A Balaton Díszpolgára címmel, a Balatonért díjjal kitüntetett személy, valamint a kitüntetett szervezet vezetője;

-           Tagegyesületek korábbi és jelenlegi elnökei.

-           Azon személyek, akiket az elnökség javaslatára a Közgyűlés arra érdemesnek tart és ezzel ismeri el tevékenységüket;

-           Természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező társaság, aki, illetve amely a BFSz céljainak megvalósítását anyagi hozzájárulással támogatja.

A Tiszteletbeli tag jogosult a „Balaton Polgára” cím viselésére.”

 

Az 5. § tartalma 3 pontra csökken

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

B.              Az Alapszabály 8. § 5. Közgyűlésre vonatkozó, valamint a 11. § 4. Elnökségre vonatkozó pontjaiban az írásbeli szavazásra vonatkozó részek pontosabb megfogalmazást kapnak:

 

„5,   A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagszervezetek 50 %-a + egy tagszervezet - képviselője útján - részt vesz.

Az egyértelműen eldönthető kérdésekről, - ha az ülésen a postázott kérdés nem módosult, - az írásban szavazót (amennyiben a válasz az ülést megelőző napon a megjelölt címre megérkezett) - mint jelenlévőt kell számbavenni;”

 

„4.   Az elnökség döntésképes, ha azon az elnök és a főtitkár mellett legalább egy alelnöke részt vesz, amely lehet az ülés időtartama alatti Internet kapcsolat is;

Az üléseket akadályoztatás esetén, egyértelműen eldönthető kérdésekről írásbeli véleménykérés és szavazás is helyettesítheti, - ha az ülésen a postázott kérdés nem módosult, - az írásban szavazót (amennyiben a válasz az ülést megelőző napon a megjelölt címre megérkezett) - mint jelenlévőt kell számbavenni;”

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

C.              A 11. § 5. pontjának tartalmát a közgyűlésre érvényes szabályokkal összhangba

hozzuk:

 

„5.   Az elnökség döntéseit szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a szavazást az érvényes többség eléréséig kell ismételni, öt sikertelen szavazás esetén a döntést el kell napolni.

       A határozatképtelenség, vagy elnapolás miatt elhalasztott ülést egy órán túl, de legkésőbb három napon belüli időpontra kell összehívni azonos napirenddel;”

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

D.       A 16. § 3. és 4. pontjaiban a felhatalmazó szövegrész előre kerül:

 

„3.     Az elnökség külön felhatalmazása alapján képviseli a szövetséget és az elnökséget az Országgyűlés és bizottságai, a Kormány és minisztériumai, politikai, gazdasági és tár

 

 

 

sadalmi szervezetek, országos, regionális és helyi hatáskörű szervek, önkormányzatok, hatóságok és más harmadik személyek (jogi és természetes személyek) felé és előtt;

képviseli a szövetséget az adó-, pénzügyi és a tár­sadalombiztosítási, valamint egyéb pénzügyi szervek előtt;

 

4.      Az elnök akadályoztatása esetén, külön megbízással jogi- és egyéb érvényes nyilatkozatot tehet, a szövetség képviseletében aláírásával kötelezettséget vállalhat, bíró­ságok előtt is eljárhat;”

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

E.        A 20. § zárómondata értelemszerűen kiegészül:

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége Alapszabályát…..2008. február 14-én, 2008. május 17-én, legutóbb 2008. november 29-én közgyűlése módosította.”

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

F.               Az előzőekben elfogadott módosításokkal megváltozott Alapszabályt összességében elfogadásra javasolja:

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

 

2.   napirendi pont:       tagszervezetek 2008. évi tevékenysége áttekintése

3.   napirendi pont:       tagdíjfizetés helyzete áttakintése (előadó: főtitkár)

 

Basa István:

            a szünetben egyöntetően megfogalmazott kérést, - miszerint az áttekintés csak tájékoztató jellegű lehet, most tekintsünk el tőle, de év végi határidővel változtassuk írásbeli jelentési kötelezettségre  – a közgyűlésnek elfogadásra javasolja:

 

<<=egyhangú igen, tartózkodás és ellenszavazat nélkül=>>

 

 

4.   napirendi pont:       az elnökség javaslata díjazásra:

 

Basa István:

A közgyűlést megelőzően az elnökség ülést tartott, amelyen szavazással alakította ki díjazási javaslatát. A szövetségünk által alapított, évente adható „Balatonért díj”, odaítélésénél számításba vette, hogy tavaly nem adtunk ki a díjat.

A javaslatot ismerteti:

 

Ø           Czirják Marianna:     az idén 100. éves Balatonszemesi Fürdőegyesület elnöke, akinek tapasztaljuk évek óta megfontolt és következetes tevékenységét, a jubileumi ünnepség példás megszervezését, Emlékkő állítását;

Ø           Buday Miklós:          a „Szemesi Miújság” alapítója, szerkesztője, amely folyamatosan, szókimondó realitással nyújt aktuális tájékoztatást az üdülőtulajdonosok és állandó lakosok részére település életéről és az egyesület tevékenységéről.

                                          Kiemelkedően fontos szerepet vállalt a centenáriumi ünnepség

                                                                             és az emlékkő állítás szervezési tevékenységében,

 

 

Ø           Detrich Tibor:            a Balatonfűzfői Faluvédő- és Fűrdőegyesület elnöke a település életében konstruktív, aktív szerepet vállal és végez, a BFSz egyedüli hajó- ill. csónakkikötőt üzemeltető tagszervezete;

Ø           Filep Miklós:             Zánka polgármestere, akinek vezetésével az Önkormányzat

                                           folyamatosan együttműködik a zánkai üdülőgazdák egyesüle-tével, biztosítja a tevékenysége folytatásához szükséges feltételeket, székhelyet ad az egyesület és a szövetség részére

Ø             Győrfi Károlyné:       Balatonakarattya Faluház vezetője, az egyesület tevékeny-ségét aktívan támogatja, tanácskozások, összejövetelek rende-zéséhez az egyesületnek és a szövetségnek is több alkalommal biztosított helyszint.

 

Kérdezi van-e kérdés, vagy egyéb javaslat az elnökség felé

 

Pattantyús Á. Miklós:

Úgy érzi az elnökség elfeledkezett a balatonföldvári Bajor Gizi Közösségi Ház vezetőjéről, aki talán a legtöbbször volt és most is szövetségünk vendéglátója

Basa István:

Nagyon köszönöm a javaslatot és szégyellem, hogy valóban elfeledkeztünk róla, de talán pont azért, mert szinte otthon érezzük itt magunkat;

Kéri az elnökség tagjait, vonuljunk félre, alakítsuk ki állásfoglalásunkat.

 

Az elnökség Balatonért Díjra hatodikként javasolja:

 

Ø   Berkesné Hegedűs Márta:           Balatonföldvár Bajor Gizi Közösségi Ház vezetője, aki a helyi egyesület és szövetségünk konferenciái és tanácskozásai részére sok esetben teremtett zavartalan, otthonos környezetet

 

Az elnökség ugyancsak szavazással alakította ki javaslatát a kezdeményezésünkre öt szervezet (Balaton Fejlesztési Tanács, Balatoni Szövetség, Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége; Nők a Balatonért Egyesület, BFSz) által alapított „Balaton Díszpolgára” kitüntető cím jelöltjeire. A külön – külön kialakított javaslatok alapján az alapítók a díjazott személyekről közösen döntenek.

Ismerteti az elnökség javaslatát:

 

Ø   Simonné Zákonyi Tünde:   a Nők a Balatonért Egyesület, hagyományos együttműködő civil partner társszervezetünk nyugdíjba vonult alapító elnöke;

Ø   Dr. Korzenszky Rihárd: a Balaton szerelmese és érte tevékenykedő széles látókörű és példamutatóan művelt, köztiszteletet kiérdemelt tihanyi apát;

Ø        Dr. Lázár János:        a Balatoni Szövetség nyugdíjba vonuló titkára, aki sokrétű tevékenysége mellett figyelmet fordított szervezeteink együttműködésének ápolására és javaslatainkat, észrevételeinket valódi partnerként fogadta.

 

 

 

5.     napirendi pont       Egyebek:

 

Pattantyús Á. Miklós:

 

           A 100 éves északi vasút alkalmából nosztalgia járatot terveznek. 2009. július 4-én, szombaton. A rendezvény költsége 1, 5 M Ft. A MÁV Nosztalgia Kft., Magyar Posta stb. ugyancsak készülődik.

           Ismételten kéri az érdekelt települések egyesületeit, keressék fel a polgármestereket a költség hozzájárulások és költségek biztosítása, költségvetésbe állítása érdekében.

           (Balatonkenese, Fűzfő, Almádi, Alsóörs, Balatonfüred, Balatonakali, Zánka, Badacsonytomaj, Tapolca.)

           Cikksorozatot tervez a 100 éves vasútról, amelyet a BFSZ honlapján is megjelenítünk.

 

Basa István:

           A közgyűlés előtti megbeszélésen kapott válaszokról külön összeállítás készül, amelyet az egyesületeknek megküldünk és a honlapra is felteszünk.

           Megköszöni Dr. Kósa Marianna elnök-asszonynak, hogy a találkozónak helyet adott;

           A közgyűlést berekeszti.

 

Balatonföldvár, 2008. november 29.

 

 

Melléklet:

        Jelenléti ív;

 

 

                Basa  István sk.

                                                                                                                     elnök

 

Jegyzőkönyvvezető:

                                                        Basa Istvánné sk.

 

Hitelesitő:

 

            

                       Dr. Gimesi András    sk.                               Dr. Kósa Marianna sk.