BALATONPARTI FÜRDŐEGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

 

 

ALAPSZABÁLY

 

 

 

I.                  Általános rendelkezések

 

1. §

 

1.      A szervezet neve:       Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége

(közhasznú szervezet)

röviden:                                                  BFSz.

2.      A Szövetség székhelye:              8251 Zánka, Rákóczi út 32.

3.      A szövetség irodája:                   1114 Budapest, Vásárhelyi Pál u. 10.

    Telefon:                   36-1-4666196

 Honlap:                   www.balaton-bfsz.hu

4.      A Szövetség bélyegzője:

         Kör alakú: körbefutó felirat:                    Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége,

alul középen évszám:                                         1992;

belsejében középen: a                         Balaton körvonalrajza.

5.      A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége jogi személy.

 

 

2.§

A Szövetség célja:

 

1.            Egységes szervezetbe tömöríteni a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a döntően a nem ál­landó lakosok összefogásából megalakított, különböző néven működő helyi üdülő- és fürdőegyesületeket;

2.            Képviselni a tagegyesületek és azok tagjainak, illetve egyes érdekcsoportjainak érdekeit, biztosítva ezzel az állami (kormányzati) és önkormányzati szervek, intézmények felé a regionális szintű partnerséget, együttműködve egyéb regionális civil szervezetekkel {CLVI. tv. (továbbiakban: Ksztv.) 26. § c.) pont 6., 12. bekezdés}

3.            Kezdeményezni, és részt venni, a balatoni régió létrehozásában, a térség és részei (kistérsé­gek) fejlődését, fejlesztését elősegítő koncepciók, tervek kidolgozásában, meg­

valósításában és ellenőrzésében, az egyenlő és szolgáltatással arányos teherviselés ér­vényre juttatásában;

4.            Minden legális eszközzel megvédeni a Balaton természetes állapotának (természet-, környezet-, műemlékvédelem) fennmaradását, elérni, hogy csak olyan be­avatkozások

valósuljanak meg, amelyek a tó és környezete állapotát, az üdülés- és pihenés minőségét javítják; {Ksztv.) 26. § c.) pont 7., 8., 9. bekezdés}

 

 

5.            Előd szervezeteink, - a XIX, szd. végétől megalapított helyi fürdőegyesületek és szövetsé­gük - hagyományait ápolni, korunkban is aktuális célkitűzéseit megvalósítani, a

balatoni állandó és nem állandó népesség között a kölcsönös tiszteletre alapítva, part­neri, jószomszédi, baráti kapcsolatokat építeni. {Ksztv. 26. § c.) pont 6., 12. bekezdés}

 

 

 

3. §

A Szövetség tevékenysége:

 

1.            A szövetség tevékenységét:

-         Települési (önkormányzati, települési részönkormányzati) szinten a helyi egyesület;

-         Kistérségi szinten az ebben érintett helyi egyesület/ek/, illetve szövetség, regionális

szinten (Balatoni Szövetség, regionális civil szervezetek, stb.) a szövet­ség;

-        Kormányzat (minisztériumok, RFT-k, BFT, BRIB) és, intézményei (Nemzeti Park, Igaz-gatósá­gok, hatóságok), valamint Országgyűlés és bizottságai szintjén a szövetség

szervezi, és látja el.

2.            Tevékenysége részeként - nem zárja ki, nem gátolja, hogy tagjain kívül eredményeiből, szolgáltatásaiból más is részesüljön - támogatja és elősegíti:

 

        A természet-és környezetvédelmi célok megvalósítását, szemlélet alakítását;

{Ksztv. 26. § c) 8. és 9. pontja}

        A települések és régió tisztaságának, közbiztonságának növelését;

{Ksztv. 26. § c) 9. és 15. pontja}

        A balatoni táj természetes és építészeti emlékei fennmaradását, védelmét;

{Ksztv. 26. § c) 6., 7., 8. és 9. pontja}

        A balatoni és a fürdőegyesületi hagyományok ápolását;

{Ksztv. 26. § c) 6. és 4. pontja}

        A családok minden korosztályának igényes kulturális-, szabadidő-, sport progra­mok, kirán­dulások szervezését, különösen a helyi emlékek, jellegzetességek és termé­szeti értékek megismerése érdekében.

{Ksztv. 26. § c) 1., 2., 4., 5., 6. és 10. pontja}

 

3.      Törekszik tagegyesületek vezetőinek, és az egyesületek tagjaiknak széleskörű informá­lása céljából:

-         Az elektronikusan (Internet, E-mail) elérhető saját és partnerektől származó informá­ciók körének bővítésére;

-         Konferenciákat, kiállításokat, fórumokat szervez és támogat;

-         Időszaki tájékoztató kiadványokat, újságokat (belső használatra) ad(hat) ki.

4.      A szövetség, tevékenysége iránt érdeklődők számára széleskörű informálódás lehetőségét igyekszik biztosítani, ezért törekszik:

-         a BFSz honlapján a naprakész informá­ciók körének bővítésére;

-         a szövetség által szervezett konferenciák, kiállítások, fórumok meghívóit a honlapon, valamint a megyei és helyi lapokban megjelentetni;

-         a szövetség tevékenységével összefüggő szolgáltatásairól és igénybevé­telük helyéről, módjáról a honlapon, valamint a megyei és helyi lapokban felhívásokat és tájékoztatókat közzétenni;

 

 

 

-         a szövetség tevékenységével kapcsolatos iratokba való betekintés igényét előzetes egyeztetéssel (személy, helyszín, időpont stb.) kielégíteni, a honlapon időről – időre közölt módon.”

 

 

4.§

 

A szövetség politikai pártoktól, mozgalmaktól, kormánytól független civil szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem kap.

Klasszikus civil szervezet, országgyűlési megyei (fővárosi), helyi önkormányzati képviselőt nem állít, nem támogat.

 

 

 

 

II.               Tagsági viszony

 

5.§

A Szövetség tagjai

 

1.      Rendes tag:

A Szövetség Alapszabályát, céljait elfogadó, belépési szándékát kinyilvánító, a BKÜ te­rületén tevékeny egyesület.

 

3.            Pártoló tag:

Természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező társaság, aki, illetve amely a BFSz céljainak megvalósítását anyagi hozzájárulással támogatja.

Jogaikat, kötelezettségeiket az elnökséggel kötött külön megállapodás rögzíti;

 

4.            Tiszteletbeli tag:

-         A Balaton Díszpolgára címmel, a Balatonért díjjal kitüntetett személy, valamint a kitüntetett szervezet vezetője;

-         Tagegyesületek korábbi és jelenlegi elnökei.

-         Azon személyek, akiket az elnökség javaslatára a Közgyűlés arra érdemesnek tart és ezzel ismeri el tevékenységüket;

A Tiszteletbeli tag jogosult a „Balaton Polgára” cím viselésére.

4.            A tagszervezet szövetségi tagsága megszűnik:

-         A tagszervezetnek a Közgyűlése által kimondott kilépésével;1

-         A tagszervezetnek a Közgyűlése által kimondott megszűnésével;

-         A Szövetségnek a Közgyűlése által kimondott megszűnésével.

 

 

 

 

 

 

 

6.     §

Tagok jogai és kötelezettségei

 

1.      Tagok képviselete:

 

-         A tagszervezeteket a szövetségben állandó jelleggel elnökük, és/vagy az erre, megha­talmazott személy képviseli teljes - illetve saját egyesülete által meghatározott – jogkörrel;

-         Közgyűlésen, - amennyiben az állandó képviselő jelenléte akadályba ütközik, - a tag­szervezetet eseti, írásos felhatalmazással más (célszerűen a vezetőségéből) sze­mély is képviselheti.

 

2.      Jogok:

 

-               Résztvenni a szövetség munkájában döntései, állásfoglalásai kialakításában;

-               Javaslattal, kezdeményezéssel élni;

-               A szövetség tisztségviselőire javaslatot tenni, és azokat megválasztani;

-               A szövetség segítségét, támogatását kérni saját céljai, feladatai ellátásához;

-               Egy tagszervezet egy szavazattal rendelkezik;

-               A tiszteletbeli tagok (a Balaton polgára kitüntető címet viselő személyek) állandó, ta­nácskozási joggal rendelkező meghívottjai a szövet­ség rendezvényeinek, jogo­sultak véleményt nyil­vánítani, javaslatokkal kezdeményezésekkel élni.

 

3.   Kötelezettségek:

 

-               A Szövetség Közgyűlése által tárgyévre meghatározott tagdíjat befizetni;

-               A szövetség határozataiból a rájuk vonatkozó részeket végrehajtani;

-               A szövetség kezdeményezéseinek, felkéréseinek eleget tenni és a szövetség eredmé­nyes, hatékony munkáját elősegíteni

-               A tagszervezet szervezeti, illetve vezetői személyi változásairól, továbbá eseményei­ről a szövetséget értesíteni, tájékoztatni.

 

 

 

III. A Szövetség szervezeti felépítése

 

7.     §

A Szövetség testületei és tisztségviselői

 

1.      A szövetség testületei:

-         Közgyűlés;

-         Elnökség;

-         Titkári Értekezlet;

-         Felügyelő Bizottság

-         Szakbizottság/ok és ad hoc bizottság/ok

2.      A Szövetség tisztségviselői:

-         Elnök –

-         Főtitkár,

-         Alelnökök, - két fő;

 

 

-         Titkárok – a tagszervezetek elnökei és/vagy a szövetséggel kapcsolattartásra kijelölt személyek , akiket a tagszervezetek delegálnak - egyidőben maximálisan: 2- 2 fő;

-         Felügyelő Bizottság elnöke és két tagja

3.            A közgyűlés a tisztségviselőket, felügyelő és szakbizottság/ok tagjait négy éves, tiszt­újító közgyűlések közötti időtartamra választja, korlátozás nélkül újraválaszthatja, il­letve minősített többségű szavazással visszahívhatja;

4.            A szövetség tisztségviselőjének választható a tagszervezetek bármely tagja, amennyiben megfelel a Ksztv. 8. § és 9. § tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó előírásainak;

5.            A választott tisztségviselők mandátuma megszűnik:

-         Lemondás;

-         Elhalálozás esetén;

-         Visszahívás közgyűlési határozattal:

o       objektív okok (tartós akadályoztatás, betegség stb.) miatt;

o       amennyiben az illető a szövetség szellemiségétől, célkitűzéseitől idegen közéleti tevékenységet folytat és ezt a felügyelő bizottság állásfoglalásában ki is mondja;

5.      Testületek megüresedett helyeire a következő közgyűlés új tagokat választ. Az így választott tag mandátuma is a választott testület mandátumáig tart.

 

 

8.     §

Közgyűlés

 

1.            A Közgyűlés a szövetség legfőbb szerve, az egyes tagszervezetek képviselőinek és a szö­vetség választott tisztségviselőinek összessége. Azok a tisztségviselők, akik nem képviselnek tagszervezetet, tanácskozási joggal rendelkeznek;

2.            Közgyűlést évente legalább egy alkalommal kell tartani, amely nyilvános;

3.            A közgyűlés összeghívásáról, az elnökség, - az elnök vagy a főtitkár - gondoskodik:

-         A meghívót, az ülést megelőzően 14 nappal – rendkívüli okból összehívott ülésre legalább 7 nappal - korábban kell a BFSz honlapjára feltenni, a címzetteknek elküldeni (elektronikus levél, telefax), illetve az érintetteket arról értesíteni;

-         A meghívónak tartalmaznia kell a napirend pontos megjelölését és az írásbeli anyagokat, illetve annak közlését, hogy mikortól és hol érhetők el;

4.            Ha a Felügyelő Bizottság vagy a tagegyesületek legalább egyharmada írásban, az ok és a cél, valamint a napirend megjelölésével kéri, az elnöknek, - akadályoztatása esetén - a főtitkárnak a rendkívüli közgyűlést harminc napon belül össze kell hívnia;

5.            A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagszervezetek 50 %-a + egy tagszervezet - képvi­selője útján - részt vesz. A létszámba az írásban szavazottakat, mint jelenlévőket kell számbavenni.

Az írásban leadott szavazat, akkor érvényes, ha az ülést megelőző napon a megjelölt címre megérkezik;

6.            A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést az eredeti időpont utáni egy órán túl, de legkésőbb 14 napon belüli időpontra kell összehívni azonos napirenddel. Ez az ülés a résztvevők számától függetlenül határozatképes;- amennyiben erre a tagokat az eredeti meghívóban előre figyelmeztették,

7.            A határozathozatalhoz egyszerű többség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a szavazást az érvényes többség eléréséig kell ismételni, öt sikertelen szavazás esetén a döntést el kell napolni;

 

 

 

8.            Az alapszabály elfogadásához, módosításához, a szövetség megszüntetéséhez, illetve más szervezetbe tagként történő belépéséhez. minősített többség szükséges.

9.            Minősített többség az összes tagegyesület létszámának kétharmada.

10.        Tisztségviselők választása - írásban (szavazólapon) - titkos szavazással, vagy a közgyűlés többségi szavazással hozott döntése esetén nyílt (kézfelemeléssel), a jelöltekre egyenkénti szavazással történhet.

A közgyűlés szavazása más témákban nyílt módon - kézfelemelés­sel - történik.

11.        A közgyűlés többségi döntésével bármely kérdésben elrendelheti a titkos szavazást, illetve a nyilvánossággal a személyiségi (alanyi) jogokat, valamint a szövetség és/vagy bármely tagszervezete vagy tagja érdekeit sértő, veszélyeztető esetben – az elnök és/vagy az érintett szervezet, ill. személy kezdeményezésére, a felügyelő bizottság egyetértő állásfoglalása esetén – zárt ülést is elrendelhet,

Ugyanezt az elvet kell követni a közhasznú szervet működésével kapcsolatos iratokba külső érdeklődő betekintési szándéka engedélyezésénél is;

12.        A közgyűlést az elnök vagy az ülésenként a közgyűlés által a jegyzőkönyvvezetővel és két jegyzőkönyv hitelesítővel együtt választott levezető elnök vezeti;

13.        A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, ennek hitelességét az (levezető) elnök és a válasz­tott jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők aláírásukkal igazolják.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

a)      a közgyűlés tisztségviselőinek választásáról szóló határozatokat; a szavazások

eredményét, - amennyiben lehetséges a határozathozatal szavazásánál tartózkodó és ellenző tagok megnevezését;

b)      a napirendi pontok tárgyalásánál hozott érdemi határozatokat, azok hatályát, a szavazások eredményét, - amennyiben lehetséges a határozathozatal szavazásánál tartózkodó és ellenző tagok megnevezését;

c)      a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a Közgyűlés előkészítő anyagait:

              meghívó,

              beszámolók,

              előterjesztések stb. és

              a jelenléti ívet.

14.        Az érdemi határozatokat évente kezdődő sorszám/(év, hó, nap) - jelzéssel a Határozatok Tárában kell nyilvántartani.

A Határozatok Tára nyilvános, a honlapon és írott formá­ban egyaránt megtekinthető;

15.    A jegyzőkönyv kivonata felkerül a honlapra.

A kivonat tartalmazza értelmezhető részletezéssel a napirendi pontok tárgyalását, és a határozatokat teljes terjedelmében (a szavazás megoszlása nélkül);

16.        A Közgyűlés határozataiban a tagsági körbe nem tartozó közvetlenül érintetteknek a vonatkozó határozatokat, mint jegyzőkönyv kivonatot meg kell küldeni;

17.        Nem vehet részt a Közgyűlés határozatának meghozatalában az a személy, aki, vagy aki­nek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pontja alapján), élettársa, a határozat alapján:

a)      kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,

b)       vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyéb­ként érdekelt.”

 

 

9.§

A közgyűlés kizárólagos hatásköre

 

1.            Az alapszabály elfogadása és módosítása (minősített többség);

 

 

2.            A szövetség megszűnésének, feloszlatásának kimondása (minősített többség);

3.            A tisztségviselők megválasztása és visszahívása (minősített többség);

4.            Szak- és ad hoc bizottság/ok létrehozása, tagjainak megválasztása és visszahívása.

5.            Az elnökség által előterjesztett közhasznúsági jelentés elfogadása.

Elfogadását követően a jelentés teljes terjedelmében önállóan is, és a 8. § (13) bek. szerint a jegyzőkönyv részeként is a szövetség honlapjára kerül;

6.            A szövetség éves költségvetésének megállapítása és elfogadása;

7.            Az elnök és az elnökség beszámolójának elfogadása;

8.            A szövetség más társadalmi szervezetekkel való egyesülése, a szövetség, szétválásának kimondása;

9.            Új tagszervezet felvétele, kizárása;

10.        Díjak, kitüntetések alapítása, tiszteletbeli tag választása;

11.        Tagdíj éves összegének megállapítása;

12.        Döntés mindazokban az ügyekben, amelyet a Közgyűlés hatáskörébe von.

 

 

10. §

Elnökség

 

1.            Az elnökség tagjai:

-         Elnök;

-         Főtitkár,

-         Alelnökök (2 fő)

 

2.            Az elnökség a szövetségnek – két közgyűlése közötti időszakban, a közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint működő – ügyvezető és operatív döntéseket is hozó testülete;

3.            Az elnökségi ülések nyilvánosak, munkájában - tanácskozási joggal vehet részt a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja;

         A tagsági körbe nem tartozók köréből azok, akik a tárgyalásra kerülő témá(k)ban közvet­lenül érintettek, vagy kezdeményezéssel fordultak a BFSz-hez, arra külön meghívást is kapnak”;

4.            Az elnökségi ülésekről emlékeztető készül, amely (vagy kivonata) felkerül a honlapra;

 

 

11. §

Az elnökség feladata

 

1.            A Közgyűlés határozatainak előkészítése, valamint végrehajtása, illetve végrehajtatása;

2.            A szövetség, ill. a tagszervezetek képviselete, érdekvédelme, a szövetség álláspontjának, törekvéseinek, céljainak képviselete;

3.            Az elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente tartja üléseit, amelyeket az elnök vagy főtitkár hív össze. A napirendet is tartalmazó meghívót, az ülést megelőzően 7 –

rendkívüli okból összehívott ülésnél legalább 2 - nappal korábban kell elektronikusan postázni, ill. a honlapra tenni;

4.            Az elnökség döntésképes, ha azon az elnök és a főtitkár mellett továbbá, legalább egy alelnöke részt vesz, amely lehet az ülés időtartama alatti Internet kapcsolat is;

 

 

 

Az üléseket akadályoztatás esetén írásbeli véleménykérés és szavazás is helyettesítheti, ez akkor érvényes, ha a válaszok a megadott időpontig megérkeznek;

5.            Az elnökség döntéseit szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt;

6.            Az évente adományozott „Balatonért Díj” kitüntetettjeinek megjelölése;

7.            A kétévente, az alapító szervezetekkel közösen adományozott „Balaton Díszpolgára” kitüntető címre javaslat tétele;

8.            A Balaton polgára kitüntető cím nem „hivatalból” járó elismerés odaítélése

9.            Javaslat tiszteletbeli tagok személyére

10.        A szak- és ad hoc bizottságok elnökeinek kijelölése;

11.        Az elnökség döntése a testület tagjaira nézve kötelező;

12.        Az elnökség tagjait a szövetség érdekében végzett tevékenységgel kapcsolatban költségté­rítés illeti meg.

 

 

12. §

Titkári Értekezlet

 

 

1.            A tagszervezetek képviselőinek és a szövetség tisztségviselőinek összessége;

2.            Az ülést az elnök, vagy a főtitkár hívja össze, a meghívót az ülés előtt 10 nappal kell elektronikusan postázni, illetve a honlapra feltenni;

3.            A Titkári Értekezlet operatív munkaértekezlet, határozatokat nem hoz, az ülések a megje­lentek számától függetlenül megtartásra kerülnek;

4.            Az ülések célja és feladata a tagszervezetek tevékenységének egymás közötti egyezte­tése, koordinálása, továbbá tájékozódás és tájékoztatás a szövetség és elnöksége mun­kájáról, aktualitásokról;

5.            Az ülések nyilvánosak, azon a tagszervezetek tagjai és nem tag meghívottak is részt vehetnek.

 

 

13.§

Felügyelő Bizottság

 

1.            A szövetség négy éves időtartamra háromtagú Felügyelő Bizottságot választ;

2.            A bizottság, saját tagjai közül elnököt választ; és megállapítja ügyrendjét, eljárási szabályait, amelyek a Közgyűlés határozathozatalával lépnek hatályba;

3.            A bizottság ellenőrzi a szövetség, az elnökség és a tisztségviselők gazdálkodását, és

folyamatosan vizsgálja a tevékenységekben az Alapszabály előírásai betartását;

4.            A bizottság munkája során a szövetség tisztségviselőitől jelentést, az alkalmazottaktól tájé­koztatást kérhet, betekinthet a szövetség irataiba és könyveibe, azokat vizsgálhatja;

5.            A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak a szövetség valamennyi rendezvényén, ülésén, összejövetelén résztvenni, tagszervezetek bizottságaival tapasztalatokat cserélni;

6.            A Felügyelő Bizottság köteles a bármilyen úton tudomására jutott:

        jogszabálysértés,

        a szövetség érdekeit sértő rendelkezések, tevékenységek, megnyilatkozások,

        a tisztségviselők, tiszteletbeli tagok, kitüntetettek szövetség szellemiségétől idegen közéleti tevékenysége

 

 

gyanújának valódiságáról meggyőződni, az esete(ke)t az érintettek meghallgatásával kivizsgálni, tapasztalataikat, javaslataikat bizottsági állásfoglalásba foglalni;

7.            A Felügyelő Bizottság köteles az elnökség egyidejű tájékoztatása mellett a közgyűlés rend­kívüli ülésének összehívását kezdeményezni az elnöknél, ha a szövetség működése

során olyan jogszabálysértés vagy a BFSz érdekeit súlyosan sértő esemény történt, amely következményeinek elhárítása a közgyűlés döntését teszi szükségessé. Ugyanígy jár el a bizottság, ha valamely tisztségviselő felelősségét megalapozó tény jut tudomá­sára;

8.            A Felügyelő Bizottság üléseit elnöke, vagy akadályoztatása esetén felkért (megbízott) tagja hívja össze, az ülések – témáiknál fogva - zártak;

9.            Az FB állásfoglalásait, vizsgálatot igénylő kérdésekben 30 napon belül, közgyűlés közben felmerülő döntést igénylő kérdésekben – szükség esetén a bizottság tanácskozását követően – azonnal meg kell hozni;

10.        Az FB állásfoglalásait írásban kell rögzíteni és – sorszám/év jelzésű – azonosítóval kell ellátni. Az állásfoglalás érvényes, ha legalább két tagja egybehangzó véleményét (meggyőződését) tartalmazza, és ezt aláírással igazolja.

 

 

14. §

Szak- és ad hoc bizottság/ok

 

1.            A közgyűlés, - és két közgyűlés közötti időszakban az elnökség - szakbizottságokat és ad hoc bizottságokat hozhat létre;

2.            Szakbizottság feladata egy-egy szakterület folyamatos elemzése, vizsgálata, átfogó szak­vélemény előkészítése, megalkotása és aktuális időpont(ok)ban az elnökség, ill. a köz­gyűlés elé terjesztése elfogadásra;

3.            Az ad hoc bizottság egy kérdéskör tanulmányozására és (szak)-vélemény adására állít­ható fel, amely beszámoló jelentése elfogadásával, munkája végeztével meg is szűnik;

4.            A bizottságok létszáma minimálisan. három fő. Tagjai az egyes tagszervezetek tagjai, és meghívott szakértők egyaránt lehetnek;

5.            A szövetség szakértőinek névjegyzékét az egyes tagegyesületek képviselői adják meg az elnökség részére. A névjegyzék az egyes tagszervezetek és képviselőik részére nyilvá­nos;

6.            A bizottság elnöke a szövetség szakmai szempontból érintett egyik alelnöke, szemé­lyén ke­resztül biztosított az elnökség koordinációja.

 

 

15.§

Elnök

 

1.            Képviseli a szövetséget és az elnökséget az Országgyűlés és bizottságai, a Kormány és minisztériumai, politikai, gazdasági és társadalmi szervezetek, országos, regionális és

helyi hatáskörű szervek, önkormányzatok, hatóságok és más harmadik személyek (jogi és természetesen személyek) felé és előtt;

2.            Jogi- és egyéb érvényes nyilatkozatot tehet, a szövetség képviseletében aláírásával kötele­zettséget vállalhat;

3.            A bíróságok és jogi ügyek tekintetében a szövetség ügyeiben az elnök jár el teljes képvise­leti jogosultsággal;

 

 

4.            A pénzforgalmat érintő kötelezettségvállalása kérdésében a szövetség szervezeti és műkö­dési szabályzata tartalmaz számára is betartandó rendelkezéseket.

 

 

16. §

Főtitkár

 

1.            A főtitkár a szövetség adminisztratív vezetője;

2.            Szervezi a szövetség, az elnökség munkáját, irodáját, e körben gyakorolja a munkáltatói jogokat;

3.            Képviseli a szövetséget és az elnökséget az Országgyűlés és bizottságai, a Kormány és minisztériumai, politikai, gazdasági és társadalmi szervezetek, országos, regionális és

helyi hatáskörű szervek, önkormányzatok, hatóságok és más harmadik személyek (jogi és természetesen személyek) felé és előtt; Az elnökség külön felhatalmazása alapján képviseli a szövetséget az adó-, pénzügyi és a tár­sadalombiztosítási, valamint egyéb pénzügyi szervek előtt.

4.            Jogi- és egyéb érvényes nyilatkozatot tehet, a szövetség képviseletében aláírásával kötele­zettséget vállalhat. Az elnök akadályoztatása esetén, külön megbízással eljárhat bíró­ságok előtt is;

5.            A közgyűlés és az elnökség számára munkaanyagokat, állásfoglalás és határozat-tervezete­ket készít, illetve készíttet, jogosult bármelyik szak- és ad hoc bizottság mun­kájába bekapcsolódni, eredményeit, megállapításait felhasználni;

6.            Az elnökség tagjaként részt vesz a döntések előkészítésében, a döntéshozatalban és a ho­zott határozatok végrehajtásában;

7.            A pénzforgalmat érintő kötelezettségvállalása kérdésében a szövetség szervezeti és műkö­dési szabályzata tartalmaz reá vonatkozó rendelkezéseket.

8.            Felelős a költségvetés betartásáért, különösen a szövetség, (költségvetési) fizetési kötele­zettségeinek teljesítéséért;

9.            Közreműködik a szövetség pályázatai, anyagi kötelezettségvállalásai megalapozottsága érdekében azok kidolgozásában

10.        Év közben (folyamatosan) ellenőrizni a szövetség pénzügyei­nek alakulását, tervezettől eltérés esetén azt jelezni az elnökségnek, indokolt esetben kezdeményezni a költségvetés módosítását;

11.        Feladata a szövetség pénzügyi tervének, éves pénzügyi beszámolóinak elkészítése az el­nökség, ill. a közgyűlés, illetve egyéb szervek számára;

12.        Feladata a szövetség pénzügyi jelentései előkészí­tése, illetve elkészítése;

 

 

17. §

Alelnökök

 

1.            Az elnökségen belüli feladatmegosztás szerint összefogják az északi ill. a déli part egyesü­leteit, képviselik érdekeiket;

2.            Az elnökség felkérése alapján a szövetség céljai teljesülése érdekében eljárnak, és kapcso­latokat építenek ki a kistérségek, illetve az adott területen levő helyi önkormány­zatok képviselőivel, és a szövetségben képviselik sajátos érdekeiket;

3.            Az elnökség tagjaként részt vesznek a döntések előkészítésében, a döntéshozatalban és hozott határozatok végrehajtásában;

 

 

4.            Vezetői a szövetség szakmai és/vagy az ad hoc bizottságainak;

5.            Felkérés, vagy akadályoztatás esetén helyettesítik az elnököt és/vagy főtitkárt.

 

 

 

 

IV.           A szövetség gazdálkodása

 

18.           §

 

A szövetség pénzügyei

 

1.      Bevételek:

-         tagdíjak,

-         pályázati összegek

-         megbízási díjak

-         támogatások és egyéb adományok;

-         rendezvények bevételei;

-         gazdasági tevékenységgel kapcsolatos bevételek, kamatbevételek, stb.

 

2.      Kiadások:

-         működés tárgyi, anyagi költségei;

-         beruházások, tárgyi eszközbeszerzések;

-         rendezvények költségei;

-         gazdasági tevékenységgel kapcsolatos kiadások;

-         jogosultak költségtérítéseinek összegei stb.

3.            A szövetségnek alkalmazottai nincsenek, tisztségviselőinek tiszteletdíjat nem fizet;

4.            A szövetség - céljai érdekében - saját maga, vagy szervezete útján megbízásokat (szerződé­sek) teljesíthet és gazdasági tevékenységet is folytathat.

 

 

V. Záró rendelkezések

 

19. §

 

1.            A szövetség kezdeményezi Közhasznú Szervezetté átsorolását, amely a székhely szerint illetékes bírósági nyilvántartásba vétellel válik hatályossá;

2.            A szövetség vállalkozási tevékenységet csak és kizárólag közhasznú céljainak megvalósí­tása érdekében – azokat nem veszélyeztetve – végezhet.

Amennyiben az így körülhatárolt, másodlagosan folytatott gazdasági tevékenységből a szövetségnek bevétele keletkezik, azt kizárólag a szövetség céljai között felsorolt tevé­kenységre fordíthatja;

3.            Amennyiben a szövetség aktuális bevételei (pénzeszközei) bankszámlára helyezésén kívül egyéb befektetési jellegűnek minősíthető tevékenységet folytat, a Ksztv. 17. § alapján befektetési szabályzatot köteles készíteni, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá.

 

 

 

 

20. §

 

1.            A szövetség feloszlatása esetén a hatályos törvény(ek) rendelkezései szerint jár el, ha ezekkel nem ütközik, a szövetség vagyona a tagegyesületek között, befizeté­seik arányában kerül felosztásra;

2.            A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv.(Etv.), továbbá a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI tv.(Ksztv.), ill. a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

 

 

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének Alapszabályát a szövetség 1992. októ­ber hó 20. napján megtartott alakuló ülése fogadta el, majd azt 2006. május 20-án, és 2006. december 15.–én, 2007. március 30-án, 2007. november 16-án, legutóbb 2008. február 14-én közgyűlése módosította.

 

 

Budapest, 2008. február 14.