Jegyzőkönyv

a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének

2000. október 12-én megtartott elnökségi üléséről

 

 

Az ülés időpontja: 2000. október 12. d.u. 16 óra

Az ülés helyszíne: Budapest, II., Pusztaszeri út 6/b.

Az ülés napirendje: 1. általános beszámoló

2. a BFSz évi rendes közgyűlésének előkészítése

3. a Balatonért-díj, előzetes konzultáció

4. egyebek

Jelen vannak: Dr. Dobozy Dániel, a BFSz elnöke

Basa István, a BFSz főtitkára

Dr. Gérusz Miklós

Katus Lajos

Kacskovics Lajos

Zsitnyányi István

Dr. Kuncz Elemérné (vendégként)

előzetes kimentette magát:

Bornemissza Károly

Dr. Dobozy Dániel: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.

Felkéri Basa Istvánt, a BFSz főtitkárát, hogy tartsa meg beszámolóját a szervezet életéről, ill. az eltelt időszak történéseiről.

Basa István: kifejezi aggályát azzal kapcsolatban, hogy a BFSz elnöksége a tavalyi tisztújító közgyűlés óta csak most ül össze először. Ennek az aggodalomnak oka az, hogy a tavalyi közgyűlés döntésének alapja éppen az volt, hogy többször találkozzanak a szervezet vezetői, ez az elképzelés nem valósult meg.

Kifelé azonban ez nem jelentkezik és a BFSz egységes, jól működő szervezetnek látszik, bár véleménye szerint nem a működéssel, vagy a külvilág felé történő megjelenéssel van probléma. Tehát a szervezet belső működésének hiányossága nem érződött sem a Balatoni Fejlesztési Tanáccsal, sem pedig a Balatoni Szövetséggel való kapcsolatban, a közös munkában.

Tájékoztatja az elnökséget, hogy közös fellépést szervezett a BFSz és a Balatoni Szövetség annak érdekében, hogy a Balatoni Fejlesztési Tanács rendes tagjává válhasson az önkormányzati szövetséggel együtt. Ennek indoka az, hogy a kötelező kamarai tagság megszűnésével az ipar- és kézműves kamarák helyzete romlott a BFT jogszabályi rendezését követően, így talán most van esély arra, hogy mindkét szervezet jobb helyzetbe kerüljön. A levél már elment a BFT elnökéhez, azonban gyors megoldás nem várható, mivel ehhez törvénymódosítás szükséges.

 

Tájékoztatja az elnökséget arról is, hogy a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége komoly szerepet játszott az M7 autópálya nyomvonalának kijelölésével kapcsolatos ügyben, ill. a civil tiltakozás megszervezésével kapcsolatban, de ez végül is eredményes volt és a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium államtitkárával történt megbeszélést követően lassan körvonalazódott a végleges nyomvonal. Végeredményben két neuralgikus pontja van a nyomvonalnak, a földvári és a fonyódi szakasz, ez utóbbi esetben egy nemrégen felújított kastély áll az új nyomvonal útjában.

Felvette a szervezet képviseletében a kapcsolatot a Balatonfelvidék Nemzeti Park új vezetőjével is.

Részt vett a Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának legutóbbi kétnapos ülésén, Tihanyban és Keszthelyen, ahol valóban szóba került a lápos területek ügye, elsősorban a hévízi feltöltések miatt.

Javasolja továbbá, hogy a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége ebben az évben is tartson konferenciát, amire egyébként a költségvetési támogatás is kötelezi. Azt sem tartja elvetendő ötletnek, hogy az évi rendes közgyűlés is ez alkalommal kerüljön megrendezésre.

Ebben az évben nem kapott költségvetési támogatást a szervezet, amelynek oka részben formális, mivel nem sikerült időben beadni a pályázatot. Véleménye szerint 2000-ben kevesebb esélye lett volna a szervezetnek a sikeres pályázathoz, mint az előző esztendőben.

Dr. Dobozy Dániel: javasolja, hogy az elnökség tagjai szóljanak hozzá a főtitkári beszámolóhoz.

Zsitnyányi István: tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a révfülöpi fürdőegyesület tavaly volt 100 éves és ennek tiszteletére kiadtak egy kisebb füzetet, amelyből egy-egy példányt átad az elnökség néhány tagjának.

Vannak a szerezetnek sikerei, mivel több éve küzdöttek a Fülöphegyi kilátó megépítése érdekében. Most októberben hozzákezdtek a munkálatokhoz.

Az önkormányzattal jó a kapcsolata a fürdőegyesületnek, bár legutóbb a tervezett vitorláskikötővel kapcsolatban parázs vita volt az egyesületi tagok és a községi képviselők között, ez azonban alapvetően nem rontotta el a szervezetek közötti kapcsolatot.

Megalakult nemrég egy vizisport egyesület is, amelynek már több, mint nyolcvan tagja van. Lépéseket tettek a korábbi egyesületi vagyon visszaszerzése érdekében, ez azonban nem vezetett sikerre, viszont az egyesület helyzete stabil és tagjainak száma növekedik.

Katus Lajos: csak az M7 úttal kapcsolatban szeretne hozzászólni a főtitkári beszámolóhoz azzal, hogy nyáron, a balatonföldvári művelődési házban volt egy megbeszélés, amelyen részt vett István József kisgazda és Herényi Károly MDF-es országgyűlési képviselő.

 

 

Nem tetszik, hogy azt a szerepet, amit a BFSz-nek kellett volna betölteni, most a Nők a Balatonért Egyesület igyekszik megszállni. A most kézhez kapott meghívó tanúsága szerint ugyanis összehívták a balatoni civil szervezeteket, pedig korábban ezt a BFSz szerette volna megtenni.

Dr. Gérusz Miklós: tájékoztatja az elnökséget, hogy éppen a Club Aliga miatt változatlanul nincs kapcsolatuk az önkormányzattal.

Nagy vita van és még várható is a parti sávval kapcsolatos törvénytervezet miatt, hiszen azon a területen, ahol ő tevékenykedik. valamennyi ingatlan belelóg a Balatonba. Úgy véli, hogy éppen emiatt a jelenlegi kormányzat egyetlen szavazatot sem fog kapni ebben a választókörzetben.

Nagyon nagy különbségek alakultak ki a helyi adóknál, mivel lényegében ma már hatszoros adót fizetnek az üdülőtulajdonosok, mint a helyi lakosok. Ez tarthatatlan különbség és ezt a diszkriminációt nem lehet fenntartani hosszabb távon.

Kacskovics Lajos: mint a káptalanfüredi egyesület vezetője tájékoztatja az elnökséget, hogy lényegében megszűntek a civil szervezetek az önkormányzat területén. Több alkalommal volt személyeskedő támadás Kerényi László polgármesterrel szemben és kétszer bizalmatlansági indítványt is előterjesztettek vele szemben, éppen úgy, mint Balatonfüreden, azonban ezek egyike sem vezetett eredményre.

Van egy kemény mag a községben, amelyik a gazdasági kulcspozíciókat meg kívánja szerezni és ezek meglehetősen gátlástalanul viselkednek.

A kerékpárúttal kapcsolatban előadja, hogy az bár az önkormányzati feladat, lényegében az egyesület tagjai csinálják az utat.

2000. szeptember 329-én közmeghallgatás volt Almádiban, majd utána egy lakossági fórumot is szerveztek. nagy volt az érdeklődés.

Komoly küzdelem folyik az önkormányzat hivatalában is. Megszüntették Dr. Hegedűs Tamás jegyző munkaviszonyát. Ő korábban, az Antall-kormány alatt veszprémi székhellyel köztársasági megbízott volt.

Dr. Dobozy Dániel: kéri, hogy az elnökség formális szavazással fogadja el a főtitkári beszámolót.

Ezt követően az elnökség tagjai egyhangú határozattal elfogadták Basa István főtitkár beszámolóját.

Kéri, hogy elnökség tárgyalja meg a 2. napirendi pontot.

Ehhez elöljáróban az az álláspontja, hogy nem kell feltétlenül egy alkalommal megtartani a két ülést, a közgyűlést és a konferenciát, inkább legyen megtartva az évi rendes közgyűlés Budapesten, míg a konferenciát tartsuk meg a Balaton partján, Füreden, vagy Földváron.

 

Basa István: javasolja, hogy a BFSz-konferencia2000 napirendjére kerüljön fel a

- természetvédelem

- hulladékgazdálkodás

- a vízdíjak kérdése

- a Balatonért-díj átadása

Az elnökség tagjai tárgyaltak és úgy döntöttek, hogy a konferenciát a BFSz 2000. november 25-én, szombaton fogja megtartani a jelzett témákkal.-

A közgyűlésre pedig 2000. november 9-én,, csütörtökön délután 17 órakor kerül sor Kacskovics Lajos felajánlása alapján a Hajógyári szigeten, ahol a felesége dolgozik és ott van egy tanácsterem, amiért nem kell fizetni bérleti díjat.

Az elnökség határozata szerint tehát:

BFSz konferencia: 2000. november 25., a Balaton mellett;

BFSz évi rendes közgyűlés: 2000. november 09., délután 17 óra a Hajógyári szigeten

Dr. Dobozy Dániel: kéri, hogy az elnökség tárgyalja meg a 3. napirendi pontot, a Balatonért-díj odaítélésével kapcsolatban.

A maga részről javasolja, hogy Rosta Sándor, a BIP elnöke kapjon Balatonért-díjat a BFSz-től. Az nem vitás, hogy most, szeptemberben kapott Balaton-díjat a Balatoni Szövetségtől, de úgy véli, hogy indokolt a díj átadása Rosta Sándornak.

Javasolja továbbá Andrássy Antal újságírónak, a Zöld Balatoni Futár főszerkesztőjének is, aki jelentős tevékenységet végzett a régió területén.

Dr. Gérusz Miklós és mások is javasolják, hogy Mihovics István, a révfülöpi polgármester kapjon Balatonért-díjat, amelyet az elnökség egyhangúlag támogat.

Basa István: javasolja, hogy a leköszönt zamárdi elnök asszony, Bodolay Gyuláné legyen a civil díjazott, akinek személyét ugyancsak elfogadta az elnökség.

Ennek alapján a Balatonért-díj 2000. évi kitüntetettjeinek javasolja az elnökség:

Mihovics Istvánt,

Andrássy Antalt és

Bodolay Gyulánét.

Dr. Dobozy Dániel: egyéb kérdés, észrevétel és napirendi ügy hiányában 17,50 órakor berekeszti az elnökség ülését, megköszönve a jelenlévőknek a megjelenést és az aktív részvételt.

kmft.

A jegyzőkönyvet szerkesztette:

Dr. Dobozy Dániel,

a BFsz elnöke