az

ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDŐEGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

 

2000.

az ÁBRAHÁMHEGYI FÜRDŐEGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

2000.

 

I.. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § Az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület (a továbbiakban Egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet.

2. § Az Egyesület neve: Ábrahámhegyi Fürdőegyesület

Az Egyesület székhelye: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

Az Egyesület alapításának éve: 1994. április 30.

Az Egyesület működési területe: Ábrahámhegy

3. § Az Egyesület az 1934-ben alapított Ábrahámhegyi Fürdőegyesület hagyományainak újjá élesztésébene és megőrzésében a Fürdőegyesület jogutódjának tekinti magát.

4. § Az Egyesület jogi személy.

 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI ÉS FELADATAI

5. §

(1) Az Egyesület céljai:

a) a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása az ábrahámhegyi lakosság és üdülőtulajdonosok körében;

b) a Balatonpart és a környezet fokozott védelme az önkormányzattal együttműködésben;

c) tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása

c) a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének szorgalmazása;

d) a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtése, egészséges életmódra való nevelés, ösztönzés a lakosság körében.

d) a szabadidő hasznos eltöltése, feltételeinek elősegítése, egészséges életmódra nevelés, ösztönzés a lakosság körében;

e) a hagyományok őrzése, kulturális programok szervezése.

(2) Az Egyesület céljainak megvalósítása gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat, vállalatot létesíthet, magán- illetőleg jogi személyekkel, jogi személyiségekkel rendelkező vagy anélküli gazdasági társaságot létesíthet, illetőleg ilyenbe tagként beléphet.

  1. Az Egyesület céljainak megvalósítása gazdasági feltételeinek megteremtése érdekében gazdasági/vállalkozási tevékenységet folytathat. Vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. A vállalkozás során elért eredményét nem osztja fel, hanem az alapszabály szerinti közhasznú/közérdekű tevékenységére fordítja.

(3) Az Egyesület mindenkor politikamentes: nem tart igényt pártok támogatására, pártokat és országgyűlési képviselőjelölteket nem támogat, nem lehet részese politikai akcióknak, ilyeneket nem kezdeményez és nem szolgál ki.

(1997. május 3-i módosítás)

6. §

Az Egyesület feladatai:

a) a környezet védelme és tisztasága érdekében az önkormányzattal együttműködve a település központi területeinek tisztántartása, a Burnót patak medrének és környezetének tisztántar(ta)tása, a dombok közötti illegális szemétlerakás megelőzése, illetve megszüntetése;

a) a környezet védelme és tisztasága érdekében - az önkormányzattal együttműködve - a település és a vízfolyások tisztántartásának szorgalmazása, az illegális szemét-lerakóhelyek felszámolásának kezdeményezése;

b) a helyi kulturális élet fejlesztése, a helyi hagyományok felélesztése, ápolása;

b) részvétel a helyi kulturális élet fejlesztésében, a helyi hagyományok ápolásában;

c) sporttevékenység végzése, annak működési feltételeinek biztosítása, különösen a strand és a vízi sportok fejlesztése, a labdarúgópálya sportcélú hasznosítása, valamint a kerékpárutak kialakításával és fejlesztésével a kerékpáros turizmus elősegítése;

c) a sporttevékenység elősegítése, különösen a strandi és a vízi sportok terén, valamint a kerékpáros turizmus elősegítése;

d) a tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása.

 

III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

7. §

(1) Az Egyesület tagjai, a tagokat megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek alapján lehetnek: - rendes tag,

- pártoló tag,

- tiszteletbeli tag.

Rendes tag

(2) Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, valamint Magyarországon letelepedett, vagy magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

(3) Az Egyesületnek jogi személy, magán-, illetve jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli társasága is tagja lehet, ha az Egyesülettel kötött megállapodásban vagy belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

Pártoló tag

(4) Az Egyesület pártoló tagja az lehet, aki az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja, de nem kíván az Egyesület munkájában közvetlenül részt venni.

Tiszteletbeli tag

(5) Az Egyesület tiszteletbeli tagja az lehet, akit legalább két egyesületi tag javaslatára az Egyesület elnöksége tiszteletbeli taggá választ. Tiszteletbeli tagságra csak olyan személy javasolható, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló - elsősorban erkölcsi - tevékenységével arra érdemessé vált.

8. §

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése

(1) Az Egyesületbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.

(2) Az Egyesületi tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, törléssel vagy kizárással szűnik meg.

(3) A tagfelvétel kérdésében az Egyesület elnöksége határoz. Az elnökség ezt a jogkörét - a tiszteletbeli tagok kivételével - az Egyesület elnökére átruházhatja.

(4) A felvételt megtagadó határozat ellen az Egyesület elnökségéhez lehet fellebbezni, mely esetet a következő elnökségi ülésen meg kell tárgyalni.

(5) Az Egyesület tagjairól nyilvántartást kell vezetni.

(6) Az Egyesületből való kilépést az Egyesület elnöke részére írásban kell bejelenteni.

(7) Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála (jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése) esetén, valamint akkor, ha a tag tagsági díjának, illetve vállalt anyagi támogatásának fizetését 1 évnél hosszabb ideig elmulasztja és tartozását felszólítás ellenére sem rendezi.

(8) Az Egyesületből történő kizárást csak az elnökség 2/3-os többséggel hozott határozatával lehet alkalmazni.

(8) Az Egyesületből való kizárás csak a közgyűlés határozata alapján történhet.

9. §

A tagok jogai és kötelezettségei:

(1) A rendes tagok jogai

a) személyesen, vagy képviselője útján részt vehet az Egyesület közgyűlésén, az elnökség megválasztásában, a határozatok meghozatalában;

b) részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein;

c) választható az Egyesület szerveibe;

d) észrevételeket, javaslatokat tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben;

e) használhatja az Egyesület létesítményeit, eszközeit, igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét;

f) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait;

(2) A rendes tagok kötelezettségei:

a) az Egyesület szabályainak és határozatainak betartása;

b) az Egyesület hírnevéhez méltó magatartás tanúsítása;

c) a tagdíj megfizetése;

d) az Egyesület vagyonának megóvása;

e) az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése;

f) aktív közreműködés az Egyesület működésében (közgyűlés, rendezvények, stb.).

(3) A pártoló tag jogai:

a) tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén;

b) javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

c) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

(4) A pártoló tag kötelezettségei:

a) az Egyesület szabályainak és határozatainak betartása;

b) az Egyesület célkitűzéseinek népszerűsítése, hagyományainak ápolása, erkölcsi támogatása;

c) a pártoló tagsági díj, illetve a vállalt anyagi támogatás megfizetése.

(5) A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei ugyanazok, mint a pártoló tag esetén azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag tagdíj fizetésére nem kötelezhető.

 

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

10. §

Az Egyesület szervei: a) a közgyűlés

b) az elnökség

c) Ellenőrző Bizottság

d) az Egyesület ügyintéző szervezete

11. §

Az Egyesület közgyűlése

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a rendes tagok összességéből áll.

(2) A közgyűlést évenként kell összehívni, időpontját az elnökségnek legalább egy hónappal korábban meg kell állapítania; annak helyéről, időpontjáról és napirendjéről a tagokat értesíteni kell.

(3) A közgyűlésen minden rendes tag (jogi személy esetén annak képviselője) egy szavazattal rendelkezik.

(4) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több, mint a fele jelen van.

(5) Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani és 15-30 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

(5) Ha a közgyűlés a meghirdetett eredeti időpontjában nem határozatképes, a közgyűlést el kell halasztani, és 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

(6) A közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.

12. §

A közgyűlés kizárólagos határkörébe tartozik:

a) az Egyesület megalakulásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint feloszlásának kimondása;

b) az Alapszabály megállapítása és módosítása;

c) az Egyesület elnökségének és ellenőrző bizottságának megválasztása, felmentése, visszahívása;

d) nemzetközi szervezetbe való belépés elhatározása;

e) az Egyesület évi költségvetése bevételi főösszegének és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatának megállapítása;

f) az Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása;

g) az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása;

h) a tagdíj megállapítása;

i) mindazon kérdések, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

13. §

A közgyűlés határozathozatala

(1) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlévők többségének “igen” szavazatával (egyszerű szótöbbséggel) hozza. Szavazat egyenlőség esetén az elnök dönt. A jelenlévők kétharmadának szavazata szükséges a 12. § a) és b) pontjában meghatározott hatáskör gyakorlása esetén.

(2) Titkos szavazással hoz határozatot a közgyűlés személyi kérdésekben, illetve ha a szavazásra jogosultak egyharmada más kérdésekben ezt indítványozza.

(3) A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyv vezető írja alá, és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti.

(4) A közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal korlátozhatja, vagy kizárhatja.

14. §

Rendkívüli közgyűlés

(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:

a) az elnökség többségi határozata alapján;

b) ha az Egyesület tagjainak egyharmada ok és cél megjelölésével kéri;

c) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli;

d) ha az Ellenőrző Bizottság kezdeményezi.

(2) A rendkívüli közgyűlést az elrendeléstől számított 15 napon belül össze kell hívni.

(3) A rendkívüli közgyűlésre a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok alkalmazandók értelemszerűen.

15. §

Az Egyesület elnöksége

(1) Az Egyesület elnöksége 7 tagból áll.

(2) Az elnökségi tagokat a közgyűlés választja négy évre.

(3) Az elnökségi tagok megválasztása titkos szavazással történik. Egy jelölt esetén, illetve a testületi keretet meg nem haladó jelölésnél a választás - a közgyűlés többségi határozata alapján - nyílt szavazással is történhet.

(4) Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a leadott szavazatoknak több mint 50 %-át megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazatot, újabb választási fordulót kell tartani, amelyben a legkevesebb szavazatot kapott jelölt már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, míg a tisztséget be nem töltik. Szavazategyenlőség esetén a választást ismételni kell.

(4) Megválasztottnak azok a jelöltek tekinthetők, akik a legtöbb leadott szavazatot sorrendben megszerezték. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés többségi határozata alapján a döntés nyílt szavazással is történhet.

(5) Elnököt és ügyvezetőt a megválasztott elnökség saját hatáskörében választ tagjai közül. (ezt is a közgyűlés hatáskörébe kellene áttenni...?)

16. §

Az elnökség hatásköre

(1) Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult, kivéve azokat az ügyeket, amelyek a közgyűlés vagy az Egyesület más szervének kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

(2) Az elnökség feladata és hatásköre:

a) az Egyesület rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása;

b) az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása;

c) az Egyesület közgyűlése által hozott határozatok végrehajtása, azok ellenőrzése;

d) az Egyesület szabályzatainak megállapítása és módosítása;

e) az Egyesület alapszabályban meg nem határozott egyéb szervének (bizottság, szakosztály) létrehozása, megszüntetése, vezetőinek és tagjainak megválasztása;

f) az Egyesület éves programjának jóváhagyása, éves költségvetésének és beszámolójának elkészítése;

g) az Egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése;

h) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetve a közgyűlés a hatáskörébe utal.

j) a tagdíj megállapítása - TÖRÖLVE (áthelyezve a közgyűlés hatáskörébe, ld 12. § h) pont)

17. §

Az elnökség működése

(1) Az elnökség szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha legalább három elnökségi tag kéri.

(2) Az elnökség ülései zártkörűek, azokon az elnökség tagjain kívül csak meghívott személyek lehetnek jelen. Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat.

(3) Az elnökség határozatképes, ha a megválasztott tagok többsége jelen van. Valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(4) Az elnökségi tagság megszűnik:

a) a mandátum lejártával,

b) lemondással,

c) visszahívással,

d) elhalálozással,

e) az Egyesületből való kizárással.

18. §

Az Egyesület elnöke

(1) Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével irányítja az Egyesület tevékenységét.

(2) Az elnök hatásköre és feladatai:

a) az Egyesület képviselete,

b) az Egyesület működésének irányítása,

c) az elnökség üléseinek összehívása és vezetése,

d) az aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,

e) munkáltatói jogkör gyakorlása,

f) a hírközlő szervek tájékoztatása az Egyesület tevékenységéről,

g) mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály, az Alapszabály, a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Egyesület elnökhelyettese, vagy más, az elnök által megbízott elnökségi tag helyettesíti.

(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az Egyesület ügyvezetője vagy más, az elnök által megbízott személy helyettesíti.

19. §

Az Egyesület ügyvezetője hatásköre és feladatai

(1) Az ügyvezető helyettesíti az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén.

(2) Az ügyvezető feladata az Egyesület adminisztratív és igazgatási ügyeinek intézése, a törvényi előírások teljesítése, a gazdálkodás folytatása, erről éves beszámoló készítése az Ellenőrző Bizottság számára.

(3) Az ügyvezető feladatait az elnökség megbízásából, annak ellenőrzése alatt és az elnökségi üléseken a tevékenységekről történő beszámolási kötelezettséggel végzi.

20. §

Az Ellenőrző Bizottság

(1) A közgyűlés az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére három tagú Ellenőrző Bizottságot választ.

(2) Az Ellenőrző Bizottság tagja az Egyesületben más tisztséget nem viselhet. Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az Egyesülettel munkaviszonyban álló, az Egyesületben gazdasági feladatokat ellátó személy, vagy aki az Egyesület elnökségének tagjával, illetve az Egyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. Az Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói.

(3) Az Ellenőrző Bizottság feladatai:

a) az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének ellenőrzése,

b) a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése,

c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,

d) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,

e) az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése

(4) Az ellenőrzések megkezdéséről a Bizottság elnöke köteles értesíteni az Egyesület elnökét. Az ellenőrzés során a Bizottság a pénzügyi-ellenőrzési szabályok alapján jár el.

(5) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság tájékoztatja az Elnökséget. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, egyúttal ennek megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet.

(6) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az Elnökség nem ismeri el, vagy a felszólítás sem vezet eredményre, a Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását.

(7) A Bizottság tevékenységéről a közgyűlésnek köteles beszámolni.

21. § TÖRÖLVE (részben áthelyezve az ügyvezető hatáskörébe: ld. 19. § )

Az Egyesület ügyintéző szervezete

(1) Az Egyesület ügyeinek intézése céljából az elnökség ügyintéző szervezetet hozhat létre. Az ügyintéző szervezet létszámát az elnökség szükség szerint határozza meg.

(2) Az ügyintéző szervezet tagjai tevékenységüket munkaviszony keretében vagy társadalmi munkában, megbízásként is elláthatják.

(3) Az ügyintéző szervezetet az elnök vezeti

(4) Az ügyintéző szervezet munkaviszonyban foglalkoztatott tagjai felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

(5) Az ügyintéző szervezet főbb feladatai:

a) az Egyesület igazgatási, adminisztratív ügyeinek intézése,

b) a jogszabályokban, az Alapszabályban és más szabályzatokban meghatározott feladatoknak, valamint az Egyesület testületei határozatainak és döntéseinek végrehajtása,

c) az Egyesület vállalkozási és gazdálkodási tevékenységének irányítása, végzése.

 

V. AZ EGYESÜLET JOGKÉPESSÉGE

21. §

Az Egyesület jogi személy, amelyet az elnök képvisel. E jogkört esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára vonatkozóan, más személyre is átruházhatja.

VI. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

22. §

(1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2) Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

a) tagdíjak,

b) magánszemélyek és szervek támogatásai,

c) alapítványok és közérdekű kötelezettségvállalások,

d) rendezvények bevételei,

e) reklámtevékenységből származó bevételek, TÖRÖLVE

f) állami, társadalmi és egyéb szervek által nyújtott támogatások,

g) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,

h) intézményi háttér működtetéséből származó bevételek, TÖRÖLVE

i) egyéb bevételek.

(3) Az Egyesület vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból és egyéb vagyoni értékű jogokból áll. TÖRÖLVE

(4) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően- saját vagyonukkal nem felelnek, kivéve, ha a károkozásban közreműködtek.

(5) Az Egyesület tevékenységi céljai szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodási-vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

 

VII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

23. §

(1) Az Egyesület megszűnik:

a) feloszlásának a közgyűlés által történt kimondásával,

b) más társadalmi szervezettel való egyesülésével,

c) feloszlatásával,

d) megszűnésének megállapításával.

(2) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyonról a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és vagyonáról nem történt rendelkezés, vagyona - a hitelezők kielégítése után - Ábrahámhegy önkormányzatának tulajdonába kerül és megosztva környezetvédelmi, valamint sportcélokra kell fordítani.

 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. §

Az Egyesület Alapszabályában, illetőleg egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az Egyesület elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása az Egyesület valamennyi tagjára, illetőleg szervére nézve kötelező.

25. §

Jelen Alapszabályt - annak módosításaival - az Ábrahámhegyi Fürdőegyesület közgyűlése 2000. június 3-án elfogadta.

 

 

Hitelesítette:

 

..................................................... ......................................................