Jegyzőkönyv

a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének

1999. október 16-án Balatonföldváron megtartott

tisztújító közgyűléséről

 

A közgyűlés időpontja: 1999. október 16. (szombat) d.u. 16 óra

A közgyűlés színhelye: Balatonföldvár, Bajor Gizi Művelődési Központ

A közgyűlés napirendje: 1./ Elnöki beszámoló

2./ Főtitkári beszámoló

3./ Jelölő- és szavazatszámláló bizottság felállítása

4./ Tisztségviselők megválasztása

Jelen vannak: Bornemissza Károly (Balatonföldvár)

Zsitnyányi István (Révfülöp

Dr. Gérusz Miklós (Balatonvilágos)

Dr. Gyöngyösi Tibor (Alsóőrs)

Katus Lajos (Balatonlelle)

Bodolay Gyuláné (Zamárdi)

Dr. Dobozy Dániel (Balatonszemes)

Kacskovics Lajos (Káptalanfüred)

Polniczky József (Balatonfűzfő)

Pattantyús Miklós (Ábrahámhegy)

Basa István (Zánka)

Bódás János (Gyenesdiás)

Várhelyi Rezső (Balatonszárszó)

Kiss Tamásné (Balatonakarattya)

Stráner György

Dr. Kurcz Elemérné

Dr. Kurcz Elemér

Kacskovics Fruzsina

Polniczky Józsefné

Dr. Dobozy Dániel, elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a BFSz alapszabálya szerint a megjelentek számára figyelemmel a tisztújító közgyűlés határozatképes. Az alapszabály szerint 10 fő jelenléte szükséges az érvényes határozathozatalhoz, a jelenlevő tagegyesületi vezetők létszáma a jelenléti ív alapján 13 fő.

Mindenekelőtt mind a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének, mind pedig a maga nevében köszönetét fejezi ki Basa Istvánnak azért a szervezési munkáért és levezető elnöki ténykedésért, amelyet a főigazgató a mai napon lezajlott sikeres, “Fürdőegyesületek a Balatonért” konferenciáért kifejtett.

Tájékoztatja a közgyűlést az előzetes meghirdetett napirendi pontokról, egyúttal azonban kéri a közgyűlést, hogy az idő előrehaladtával tekintsen el az elnöki és főtitkári beszámolók meghallgatásától azzal, hogy arra a legközelebbi, még ebben az évben megrendezésre kerülő titkári értekezleten a két érintett sort kerít.

Az elnök kérésére megejtett szavazáson a közgyűlés tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elnök javaslatát és levette a két beszámolót a közgyűlés napirendjéről.

Indítványozza továbbá, hogy a közgyűlés módosítsa a BFSz alapszabályát úgy, hogy ezentúl öt elnökhelyettese lesz a Szövetségnek.

Kacskovics Lajos: javasolja, hogy ne elnökhelyettesként, hanem az elnökség tagjaként nevezzék a megválasztásra kerülő tisztségviselőket és az elnökség válassza meg az elnököt és a főtitkárt (főigazgatót).

Dr. Dobozy Dániel: a maga részről nem javasolja az alapszabály ilyen mértékű módosítását, egyébként sincs előkészítve ez a javaslat. Nem zárkózik el attól, hogy megfelelő formában előkészítve a következő titkári értekezleten ismételten előterjesztésre kerüljön ez a módosítás.

Várhelyi Rezső: kérdezi az elnököt, hogy milyen indokok alapján javasolja az elnökség taglétszámának felemelését.

Dr. Dobozy Dániel: három okot említ, így

- a feladatok várható növekedését

- a megfelelő, északi-déli parti egyensúlyi arány helyreállítását az elnökségben

- a megfelelő szintűk képviseletet.

Kacskovics Lajos: bejelenti, hogy visszavonja a javaslatát.

A közgyűlés az alapszabály módosítását 12 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta.

Ezt követően javaslatot tett arra, hogy a közgyűlés válassza meg a jelölő bizottságot és a szavazatszámláló bizottságot.

A két bizottság tagjaivá megválasztani javasolja:

Stráner György,

Kurcz Elemérné

Kiss Tamásné tagtársakat, részben egyesületi vezetőket.

A jelölő bizottság elnökévé: Stráner György urat,

tagjaivá: Kurcz Elemérnét és

Kiss Tamásnét;

A szavazatszámláló bizottság elnökévé: Kiss Tamásné úrhölgyet,

tagjaivá: Kurcz Elemérnét és

Stráner Györgyöt.

A közgyűlés a javasolt személyeket a két bizottságba tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag megválasztotta.

Ezt követően Dr. Dobozy Dániel, a BFSz elnöke megköszönte a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének bizalmát, bejelentette, hogy az elnökség mandátuma lejárt, bejelentette továbbá, hogy a BFSz elnöksége lemondott. Átadta a helyét a jelölő bizottság tagjainak, felkérte Stráner György urat a jelölések ismertetésére, az ülés további vezetésére.

Stráner György: bejelenti, hogy a jelölőbizottság a tagok ajánlása alapján állította össze a jelölőlistát, amely szerint

- elnöki tisztségre jelölést kapott: Dr. Dobozy Dániel.

- főtitkári (főigazgatói) tisztségre jelölést kapott: Basa István.

- elnökségi tagságra (elnökhelyettesi tisztségre) jelölést kaptak:

Bornemissza Károly

Dr. Gérusz Miklós

Katus Lajos

Zsitnyányi István és

Kacskovics Lajos urak.

Stráner György: tájékoztatja a közgyűlést, hogy mód van arra is, hogy más személyeket is jelöljön a közgyűlés a megnevezett tisztségekre.

Az egyenként is megnevezett tisztségekre más jelölés nem érkezett.

Ezt követően az egyes tagegyesületi vezetők egyenként szólítva átveszik a szavazócédulákat.

A szavazásra az alapszabályértelmében titkos szavazással kerül sor.

A szavazócédulák és a szavazatok összeszámlálása után a szavazatszámláló bizottság elnöke ismertette a szavazás végeredményét.

Kiss Tamásné: a közgyűlés elnökké választotta: Dr. Dobozy Dánielt, (12 szavazat),

főtitkárrá választotta: Basa Istvánt, (13 szavazat),

elnökhelyettessé választotta: Bornemissza Károlyt (12 szavazat),

Katus Lajost (12 szavazat),

Dr. Gérusz Miklóst, (12 szavazat),

Zsitnyányi Istvánt, (12 szavazat),

Kacskovics Lajost (12 szavazat).

A bizottság elnöke ezt követően átadta a megválasztott elnöknek a szót.

Dr. Dobozy Dániel: a BFSz újonnan megválasztott elnöksége és a maga nevében megköszönte a közgyűlés bizalmát és kifejezte azt a reményét, hogy az elkövetkező periódusban is megfelelő módon tudja az elnökség és személy szerint ő is képviselni a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségét.

Megköszönve a jelenlevők áldozatkész munkáját a tisztújító közgyűlést 17,05 órakor berekesztette.

 

 

kmft.

 

A jegyzőkönyvet szerkesztette:

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSz elnöke