Jegyzőkönyv

a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének

1999. október 5-én megtartott elnökségi üléséről

 

 

Az ülés időpontja: 1999. október 5. d.e. ½ 11 óra

Az ülés helyszíne: Budapest, V., Szemere utca 17.

Az ülés napirendje: A BFSz konferencia

A BFSz tisztújító közgyűlése

Egyebek

Jelen vannak: Dr. Dobozy Dániel, elnök

Basa István, főigazgató

Bornemissza Károly, elnökhelyettes

Katus Lajos, elnökhelyettes

Dr. Gérusz Miklós, elnökhelyettes

Stráner György, a jelölő bizottság elnöke

 

Dr. Dobozy Dániel: köszönti a megjelent elnökségi tagokat és a titkári értekezlet által felkért és megválasztott jelölő bizottsági elnököt, Stráner Györgyöt.

Tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy két fontos kérdésben kell állást foglalni, így az október 16-án, szombaton megrendezésre kerülő “Fürdőegyesületek a Balatonért” konferenciával és az azt követő BFSz évi rendes és tisztújító közgyűléssel.

Tekintettel arra, hogy az elmúlt periódus alatt az alapszabályhoz képest eggyel több elnökhelyettes megválasztására került sor az időközben lemondott Koltay József helyett, érdemes tartja megfontolni azt, hogy a tisztújítás során a Szövetség ismét álljon vissza az alapszabály szerinti elnökségi létszámhoz, vagyis javasolja, hogy ismét csak két elnökhelyettest válasszon meg a közgyűlés.

Bornemissza Károly: nem ért egyet az elképzeléssel, hiszen csak 1998-ban került megválasztásra két új elnökhelyettes. Azzal viszont egyetért, hogy pontosan meg kell határozni az egyes tisztségviselők feladatát és tevékenyégét, mivel ezzel kapcsolatban nem volt egységes álláspont és felfogás kialakítva, amely nehezíti a munkát és nem teszi lehetővé az érdemi tevékenységet.

 

 

Katus Lajos: amennyiben az elnökség úgy tartja, visszaadja a tisztségét, ill. nem jelölteti magát, mert lényegében egyetért azzal, hogy a szervezet taglétszámához képest sok a három, vagy négy elnökhelyettes.

Az elnökség tagjai nem fogadják el Katus Lajos álláspontját és kérik, hogy a jövőben is vállalja az elnökhelyettesi tisztséget.

Basa István: az elnök által elmondottakhoz képest éppen ellenkező állásponton van. Figyelemmel arra, hogy nagyon is a déli part van túlreprezentálva az elnökségben, javasolja, hogy újabb elnökhelyettessel bővüljön ki az elnökség, aki az északi partot képviseli.

Az elnök kérésére az elnökség négy igen és egy tartózkodás mellett elfogadja Basa István főigazgató javaslatát az elnökség további taggal történő kibővítésére.

Az elnökség tagja javasolják Stráner György jelölő bizottsági elnöknek, hogy az un. északi elnökhelyettesi tisztségre vegye fel a listára a jelenlegi révfülöpi elnököt és Kacskovics Lajos káptalanfüredi elnököt.

A jelölőbizottság tagjának javasolják még Dr. Kurcz Elemérnét, míg a szavazatszámláló bizottság elnökévé Kiss Tamásnét, balatonakarattyai elnököt.

Felkéri az elnökség tagjait még arra is, hogy döntsenek véglegesen a Balatonért-díj díjazottjairól.

Basa István: utal arra, hogy Kiss László már kapott díjat a nyár folyamán, további díjazottként Koltay József és a már elhalálozott Göllesz Viktort javasolja, utóbbit posztumusz díjra.

Dr. Dobozy Dániel: nem javasolja posztumusz díj átadását.

Az elnökség négy igen és egy tartózkodás mellett az utóbbi jelölés vonatkozásában elfogadja Basa István javaslatát.

Az elnökség megállapítja, hogy 1999-ben Balatonért-díjat Koltay József és posztumusz díjat Göllesz Viktor fog kapni a már díjazott személyen kívül.

Ezt követően az elnök átadja a szót Basa István főigazgatónak, aki tájékoztatja az elnökség tagjait az október 16-i balatonföldvári konferenciáról.

Basa István: felhívja a megjelent elnökségi tagokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy egyesületenként legalább öt-öt fő jelenjen meg a konferencián.

Tájékoztatja az elnökség tagjait a konferencia napirendjéről, témájáról és felkéri a tagokat, hogy személyesen is kérjenek fel szakértőket a hozzászólásra.

 

Ezt követően az elnök megköszönve az elnökség tagjainak a megjelenést, 12,30-kor berekeszti az ülést.

 

 

kmft.

 

 

A jegyzőkönyvet lejegyezte

és szerkesztette:

Dr. Dobozy Dániel,

elnök