Állampolgári Jogok

Országgyűlési Biztosa

Általános Helyettese

Dr. Polt Péter úr!

Budapest, V.,

Tüköry u. 3.

1054

ajánlott!

 

 

Igen Tisztelt h. Országgyűlési Biztos úr!

 

 

Mint a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének elnöke köszönettel nyugtázom az OBH 1685/3/1996. sz. ügyben, a Jankovich Telepi Üdülőegyesület által kezdeményezett eljárásban hozott vizsgálati jelentést, ill. ajánlást.

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének (BFSz) folyó hó 19-én megtartott titkári értekezlete úgy ítélte meg, hogy ez az első olyan megállapítás, amely kiinduló pontja lehet egy már eddig is folytatott küzdelem második szakaszának, amelynek célja az, hogy egy adott üdülőterületen az üdülő ingatlan tulajdonosok ne másodrangú polgárként és elsősorban “fejős tehénként”/adózóként, hanem megbecsült személyekként, a település többi lakójának egyenrangú társaként legyenek jelen a település életében.

A titkári értekezlet arra az álláspontra helyezkedett, hogy ez a vizsgálati jelentés valamennyi üdülőterületre vonatkozik, nem csupán a balatonboglári közigazgatás területére. Ebben az esetben mint elvi állásfoglalás felhasználható minden olyan önkormányzat előtt, amely még mindig nem akarja tudomásul venni, hogy a módosított helyi adókról szóló törvény, de az Alkotmány alapján sem lehet különbséget tenni adóalany és adóalany között.

 

 

Tisztelettel kérem a titkári értekezlet felhatalmazása alapján, hogy a BFSz képviseletében ez ügyben szíveskedjék fogadni a Szövetség főigazgatóját, Basa István urat és személyemet abból a célból, hogy egy személyes megbeszélésen kiértékelve valamennyi üdülőterületen hatékonyan képviselhessük az üdülők érdekeit, figyelemmel az alkotmányos előírásokra és a törvény szellemére is.

Előre is megköszönöm szíves támogatását és fáradozását!

 

Budapest, 1996. november 25.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSz elnöke