Emlékeztető

a Környezetvédelmi és Településfejlesztési Minisztériumban

1995. március 6. napján a KTM helyettes államtitkára

és a Balatonparti Fürdőegyesület képviselői között

lezajlott megbeszélésről

 

Jelen vannak:

Kovács Árpád, a KTM helyettes államtitkára

Dr. Dobozy Dániel , a BFSz elnöke,

Basa István, a BFSz főtitkára,

Dr. Koltay József, a BFSz elnökhelyettese,

Dr. Gérusz Miklós, a BFSz elnökhelyettese

Témakörök:

Balatoni Regionális Tanács

Csatornázás

Kormányhatározatok

Vizgyűjtőterület

Balaton törvény

Civil szervezetek

 

Kovács Árpád: köszönti a megjelent vendégeket.

Dr. Dobozy Dániel: gratulál az államtitkár-helyettes úrnak a kinevezéséhez.

Basa István: ugyancsak jókívánságait fejezi ki a kinevezéshez és utal a Balaton érdekében már korábban is folytatott közös tevékenységre, megemlíti, hogy a tervezett tanácskozás során ismét várható a közös munkálkodás, amely rendkívül fontosnak tart, tekintettel a Balaton állapotára.

Dr. Dobozy Dániel: hivatkozik az államtitkár-helyettes úr újságban megjelent nyilatkozatára, amely szerint ismét várható az algásodás a Balatonban. Ennek vannak már előjelei.

Kovács Árpád: megerősíti azzal, hogy idén nem kék, hanem zöldalga-burjánzás várható, amely a kisebbik rossz, azonban ha nincs megfelelő változás, jövőre ismét a kékalga zavarhatja meg a nyári szezont.

Basa István: megköszöni a helyettes-államtitkár úr készségét arra, hogy tárgyaljon a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének képviselőivel a Balaton érdekében, egyúttal felhívja a figyelmét a tóval kapcsolatos égető problémákra.

Átadja az államtitkár-helyettes úrnak a BFSz balatonfüredi konferenciájára készült anyagot, amelynek aktualitását hangsúlyozza.

Átadja továbbá azt az iratot, amely tartalmazza a BFSz képviseletében Skonda Győző úrnak cimzett levél másolatát a pihenést zavaró sárkányrepüléssekkel kapcsolatban.

Utal arra, hogy itt máris sikerült eredményt elérni, de ez még nem ad okot az elégedettségre.

Kovács Árpád: tájékoztatja a BFSz elnökségét, hogy napirenden van a Balatoni Regionális Tanács szervezeti strukturájának átalakítása.

Ennek indoka az, hogy a szervezet megfelelő hatáskör és anyagi eszközök rendelkezésre bocsátása nélkül nem tudja betölteni koordináló szerepét, tevékenységét a régióban.

Dr. Dobozy Dániel: mint a BRT állandó meghivott és tanácskozási joggal jelenlevő szervezetének az elnöke kijelenti, hogy érzékelhető a jelenlegi struktúra hiányossága, ugyanis a jelenlegi nem teszi lehetővé a hatékony munkát. Egyrészt soknak tartja a kormányzati oldal létszámát, amely az eltérő érdekek képviselete miatt széthúzást eredményez, másrészt a szükségesnél több képviselője van az önkormányzati oldalnak is, amit tovább ront a megyei önkormányzatok állandó megivottként történő jelenléte a tanácskozási joggal rendelkező szervezetek között. A megyei önkormányzat megítélése szerint nem tekinthető más jellegű szervezetnek, mint a helyi önkormányzat, akiknek a képviselői a BRT egyik oldalának tagjai.

Hiányolja továbbá azt, hogy a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége a korábbi ambíciók ellenére is csak állandó meghívott szervezetként vesz részt a BRT munkájában, ami a mai helyzetet ismerve jelentős elismerés és eredmény, azonban a BRT jövőbeni munkáját tekintve, figyelemmel a BFSz eddigi tevékenységére, valamint a kormányzati szándék megvalósulására, - a civil szervezetek szerepének növelésére - a későbbiek során kevésnek bizonyulhat. Javasolja a BFSz szerepének növelését a regionális szervezetben.

Kovács Árpád: egyetért azzal, hogy zavarok vannak a BRT munkájában, aminek oka a hatáskör és a pénz hiánya. Egyetért azzal is, hogy túlságosan sok szereplője van a Balatoni Regionális Tanácsnak. A szervezet átalakításával kapcsolatban kijelenti, hogy alternatív javaslatként nem ellenzi azt, hogy a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége rendes tagként bekerüljön a BRT-be. Ezt ilyen értelemben elő kívánja terjeszteni a BRT átalakításakor.

Szükségesnek véli, hogy csökkenjen mindkét oldal létszáma és azt is, hogy a BRT rendes tagsága a jövőben átfogja a teljes társadalmi vertikumot.

Tájékoztatja a BFSz elnökségét arról, hogy beszámolt az Országgyűlés környezetvédelmi bizottságánál a BRT-vel kapcsolatos tervezett változásokról és egy körlevelet küldött ki az önkormányzatoknak a hogyan tovább kérdésében.

Szükségesnek tartja, hogy a régióban olyan szervezet irányítsa a munkát, illetve fogja össze a fejlesztési feladatokat, amelyik hatáskörrel és a hozzá rendelt anyagi eszközökkel is rendelkezik.

Addig, amíg az átfogó rendezésre sor nem kerül, szükségesnek mutatkozik az 1010 korm. hat. módosítása. Szükséges továbbá a BRT alapszabályának a módosítása, valamint a titkárság megerősítése is. A legközelebbi BRT ülés várható időpontja: 1995. március 30. Ennek indoka az, hogy március 23-én ülésezik a Balatoni Szövetség közgyűlése.

Előkészület alatt áll a területfejlesztési törvény, amelynek tervezett elfogadási időpontja 1995. júniusa. Ebben szó van az un. üdülőkörzeti tanácsról, amely egy adott üdülőterület gazdája lenne és átvenné a BRT szerepét.

Szinte megvalósulni látszik Simon Károly álma, a Balaton megye.

Utal azonban arra is, hogy nagyobbrészt az önkormányzatok ellenállásán bukott meg a Balaton törvény. Hiányzik még a régióban történő gondolkodás még akkor is, amikor nyilvánvaló annak a szükségessége.

Dr. Gérusz Miklós: szóvá teszi a nád kezelésével és pusztulásával kapcsolatos problémát és kéri a helyettes államtitkár úr segítségét a kérdés rendezéséhez.

Kovács Árpád: az időközben készült légifelvételek tanúsága szerint mintegy 0,9 km2 területen pusztult ki a nád. A jelenlegi kezelés nem megoldás, a felvetéssel egyetért. Támogatás ígér Gérusz Miklós kérése nyomán.

Dr. Koltay József: felveti a csatornázás kérdését, amely jelentős mértékben csökkentené a Balaton szennyvíz terhelését. A jelenlegi szabályok gátolják a csatornázást, mivel az újabb szabályozás szerint erre sincs ÁFA mentesség, vagy visszatérítési lehetőség, bár a folyamatban levő munkáknál még adott ez a lehetőség.

Lecsökkent a céltámogatás összege is. Kéri a helyettes államtitkár úr segítségét az ügyben.

Kovács Árpád: kérdésre tájékoztatja a BFSz képviselőit, hogy a jelenlegi kormányzat magáénak ismeri el az elmúlt évben született kormányhatározatot, amely meghatározza a Balatonnal kapcsolatos feladatokat.

Kifejezi azt a meggyőződését, hogy a jelenlegi miniszter komoly figyelmet szentel a Balaton problémájának és azt szívügyének tekinti.

Dr. Dobozy Dániel: jelzi azt, hogy az a régió, amelyik évi 100 milliárd forint bevételt biztosit az országnak évente, megérdemli, hogy visszaforgassanak oda annyit, amennyivel biztosítani lehet a víz megfelelő és a turizmus számára is elfogadható minőségét.

Kovács Árpád: egyetért ezzel.

Javasolja a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége elnökségének, hogy igyekezzenek a többi civilszervezetet képviseletét is ellátni, így nagyobb súllyal jelenhet meg a BFSz egy regionális szervezetben is.

Basa István: megköszöni a helyettes-államtitkár úr készségét arra, hogy fogadta a BFSz delegátusát és reményét fejezi ki, hogy a Balaton kérdésében lesz eredménye az együttmunkálkodásnak.

kmft.

 

Az emlékeztetőt szerkesztette:

 

Dr. Dobozy Dániel,

a BFSz elnöke