A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének

Alapszabálya

 

 

 

1. § A szervezet neve: Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége

2. § A szövetség székhelye: 1054 Budapest, V., Szemere utca 17.

Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 33.

Telefon: 111-6271

3.§ A szövetség bélyegzője:

A szövetség bélyegzője kör alakú, benne: Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége felirat, alul évszám: 1992

A bélyegző közepén a Balaton rajzolata látható.

4.§ A szövetség célja:

Egységes szervezetbe tömöríteni a különböző néven működő, a Balatonparton megalakult üdülő- és fürdőegyesületeket.

Képviselni a tagegyesületek és azok tagjainak érdekeit.

Részt venni a balatoni régió fejlesztési koncepciójának kidolgozásában és annak megvalósításában.

Teljes jogú tagként részt venni a Balatoni Regionális Tanács munkájában.

5.§ A szövetség tevékenysége:

Tagszervezeti útján rész vesz - tanácskozási és döntés-előkészítési joggal - a helyi önkormányzatok munkájában.

Az egyenlő teherviselés elérése érdekében befolyást gyakorol tagszervezetei útján a helyi önkormányzatok adópolitikájára.

Szakértői útján segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak.

Támogatja a balatoni régió környezetvédő mozgalmait; a környezet és a Balaton védelmében felhívásokat, szakértéseket, publikációkat ad ki, vagy azokat támogatja.

A Balaton vízminőségének védelme és javítása érdekében minden fórumon a leghatározottabban fellép.

Figyelmet fordít a minőségi turizmus propagálására és fejlesztésére.

Más bel és külföldi üdülő- és fürdőegyesületek, szervezeteik, azok szövetségeivel kapcsolatot épít ki, tart fenn és együttes fellépést szervez a jelen alapszabályban megfogalmazott célok elérése érdekében.

Kezdeményezi a régió történeti és tájjellegű, valamint építészeti emlékeinek védelmét, megóvását.

Kiállításokat, előadásokat szervez és támogat.

Kapcsolatot tart a kormánnyal, annak szerveivel, országos szervekkel, önkormányzatokkal és érdekképviseleti szervekkel, a Szövetség céljainak megvalósítása érdekében.

6.§ A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége független szervezet.

 

 

7.§ A szövetség tagjai:

A szövetség rendes tagjai a szövetség céljait és alapszabályát elfogadó, a belépési szándékukat kinyilvánító Balaton-parti üdülő- ás fürdőegyesületek.

A tagszervezeteket az erre meghatalmazott személyek képviselik.

A szövetséghez társult tagként csatlakozhatnak a régióban működő szakmai, vagy területi társadalmi szervezetek, akik a szövetség céljaival egyetértenek, a célkitűzéseit támogatják.

A társult tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a szövetség munkájában; csatlakozhatnak a szövetség rendezvényeihez, valamint a szövetség által végzett, vagy szervezett tevékenységhez.

A rendes tagságról a közgyűlés, két közgyűlés között az elnökség dönt, a társult tagságról a közgyűlés dönt. Az elnökség döntését a közgyűlés felülbírálhatja.

A tagság kilépéssel, kizárással, a társadalmi szervezet feloszlatásával szűnik meg.

8.§ A tagok jogai és kötelezettségei:

Részvétel a szövetség munkájában.

Javaslattétel a szövetség munkájának az elősegítésére.

A közgyűlés határozatainak végrehajtása.

Szavazati jog a közgyűlésen. (Egy tag, egy szavazat)

Az alapszabály megtartása.

Tagdíj fizetési kötelezettség.

9.§ A szövetség testületei és tisztségviselői:

Közgyűlés

Elnökség

Elnök

Elnökhelyettesek

Főtitkár

Számvizsgáló

Ellenőrző Bizottság

Mandátumvizsgáló Bizottság

Szakbizottságok

ad hoc bizottság/ok

a./ Közgyűlés

A közgyűlés az egyes tagszervezetek képviselőinek összessége.

Az évi rendes közgyűlést évente legalább egy alkalommal, minden évben legkésőbb november hó 30. napjáig kell megtartani.

A közgyűlés összeghívásáról az elnök, az elnökség, vagy a főtitkár gondoskodik.

Ha a tagegyesületek legalább egyharmada írásban, az ok és a cél, valamint a napirend megjelölésével kéri, az elnöknek, akadályoztatás esetén a főtitkárnak a rendkívüli közgyűlést harminc napon belül össze kell hívni. A közgyűlés összehívására a meghívó kézbesítését követő harminc napon belül kerül sor.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagszervezetek kétharmada - képviselője útján - részt vesz.

A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagszervezetek fele - képviselője útján - részt vesz.

A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges. Az alapszabály elfogadásához, módosításához minősített többség (kétharmad) szükséges.

Az alapszabály módosítására vonatkozó rendelkezés a megismételt közgyűlésre is vonatkozik.

Minősített többség alatt valamennyi tagegyesület kétharmadát kell érteni.

Tisztségviselők és más választott személyek megválasztása titkos szavazással, más szavazás nyílt módon - kézfelemeléssel - történik.

A közgyűlés többségi szavazással minden kérdésben titkos szavazást is elrendelhet.

A közgyűlés az összejövetel irányítására levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ.

Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

A közgyűlés hatásköre:

Az alapszabály elfogadása és módosítása.

A szövetség éves költségvetésének megállapítása és elfogadása.

Az elnök és az elnökség beszámolójának elfogadása.

A szövetség más társadalmi szervezetekkel való egyesülése, a szövetség megszűnésének kimondása, a szétválás kimondása.

Új tag, társult tag felvétele.

A tisztségviselők megválasztása, bizottsági tagok megválasztása és visszahívása.

Szak- és ad hoc bizottság/ok létrehozása, tagjainak megválasztása és visszahívása.

Tagszervezet kizárása.

Tagdíj összegének megállapítása.

Döntés mindazokban az ügyekben, amelyet az Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

 

 

b./ Az elnökség

Az elnökség tagjai: elnök, elnökhelyettesek (északi, déli), főtitkár.

Az elnökség munkájában - meghívás esetén, tanácskozási joggal - részt vesz a számvizsgáló.

Az elnökség a szövetség ügyvezető testülete.

Az elnökség feladata a közgyűlés határozatainak végrehajtása, a szövetség, ill. a tagszervezetek képviselete, érdekvédelme, a szövetség álláspontjának, törekvéseinek, céljainak képviselete.

Az elnökség határozatképes, ha azon a testület három tagja, az elnök, az egyik elnökhelyettes és a főtitkár részt vesz.

Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az elnökség tagjait a közgyűlés három éves időtartamra választja.

Az elnökség tagjait a közgyűlés minősített többséggel (valamennyi tag kétharmada) visszahívhatja.

Az elnökség tagjait a szövetség érdekében végzett tevékenységgel kapcsolatban költségtérítés illeti meg.

c./ Elnök

Az elnök képviseli a szövetséget és az elnökséget a politikai, gazdasági és társadalmi szervezetek, országos és helyi hatáskörű szervek, önkormányzatok, hatóságok és bíróságok és más harmadik személyek (jogi és természetesen személyek) felé és előtt.

A szövetség ügyeiben az elnök jár el teljes képviseleti jogosultsággal, jogi- és egyéb érvényes nyilatkozatot tehet, a szövetség képviseletében aláírásával kötelezettséget vállalhat.

A pénzforgalmat érintő kötelezettségvállalása kérdésében a szövetség szervezeti és működési szabályzata tartalmaz rendelkezéseket.

 

d./ Elnökhelyettesek

Az elnökségen belül képviselik az adott régió sajátos érdekeit.

Összefogják az északi ill. a déli part egyesületeit, megfogalmazzák az adott terület sajátos érdekeit és azokat képviselik a szövetség céljainak megfelelően. Az elnökség tagjaként részt vesznek a döntések előkészítésében, a döntéshozatalban és hozott határozatok végrehajtásában.

Felkérés esetén, vagy akadályoztatás esetén helyettesítik az elnököt.

Vezetői az ad hoc bizottságoknak.

A régiók képviseletében eljárnak az adott területen levő helyi önkormányzatok előtt - az elnökség felkérése alapján.

e./ Főtitkár

A főtitkár a szövetség adminisztratív vezetője.

Megszervezi a szövetség hivatalát, az elnökség irodáját, e körben gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az elnökség tagjaként eljár az elnökség képviseletében.

Az elnök akadályoztatása esetén képviseli a szövetséget a bíróságok, hatóságok és más, harmadik személyek előtt.

Az elnökség tagjaként részt vesz a döntések előkészítésében, a döntéshozatalban és a hozott határozatok végrehajtásában.

A pénzforgalmat érintő kötelezettségvállalása kérdésében a szövetség szervezeti és működési szabályzata tartalmat reá vonatkozó rendelkezéseket.

f./ A számvizsgáló

A számvizsgáló felel a szövetség pénzügyi tervének elkészítéséért és azt az elnökség, ill. a közgyűlés elő tárja.

Felel az éves költségvetés, az éves pénzügyi beszámoló elkészítéséért, év közben ellenőrzi a szövetség, ill. a tisztségviselők pénzügyeit.

Az elnökség külön felhatalmazása alapján képviseli a szövetséget a pénzügyi és a társadalombiztosítási szervek előtt.

Meghívás esetén - tanácskozási joggal - részt vesz az elnökség ülésein.

 

 

 

g./ Az ellenőrző bizottság

Az ellenőrző bizottság ellenőrzi a szövetség, az elnökség és a tisztségviselők gazdálkodását.

Folyamatosan vizsgálja a tisztségviselők tevékenységének alapszabályszerűségét.

Törvénysértés esetén az jelzi a szövetség elnökének, elnökhelyetteseknek és a főtitkárnak.

Ennek eredménytelensége esetén gondoskodik a közgyűlés összehívásáról.

Az ellenőrző bizottság három tagból áll. A tagjait a közgyűlés választja három éves időszakra.

Az ellenőrző bizottság tagjai saját maguk közül elnököt választanak.

 

h./ A mandátumvizsgáló bizottság

A mandátumvizsgáló bizottság feladata a tagszervezeti képviselők megbízásának ellenőrzése, a képviseleti jogosultság (a mandátum) igazolása.

A mandátumvizsgáló bizottság három tagból áll.

A bizottság tagjai sorából elnököt választ, aki az évi rendes közgyűlésen terjeszti elő beszámolóját.

A bizottságot a közgyűlés választja.

 

i./ Szakbizottságok

A közgyűlés és az elnökség szakbizottságokat hozhat létre, amelyek feladata egy szakterületet érintő téma előkészítése, szakvélemény megalkotása és az elnökség, ill. a közgyűlés elé tárása.

A szakbizottság létszáma min. három fő. A bizottság tagjai saját maguk választják meg a bizottság vezetőjét.

A bizottságok tagjai az egyes tagszervezetek tagjai és meghívott szakértők lehetnek.

Az esetleges bizottsági tagok és a szövetség szakértőinek névjegyzékét az egyes tagegyesületek képviselői adják meg a szövetség elnöksége részére.

A szakértői névjegyzék az egyes tagszervezetek és képviselőik részére nyilvános.

A szakbizottság elnöke - a bizottság által vizsgált szakkérdés tárgyalásakor - meghívás alapján - tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet az elnökség, közgyűlési határozat alapján a közgyűlés ülésén.

A szakbizottság munkáját és tevékenységét az elnökség koordinálja.

 

j./ Ad hoc bizottságok

A közgyűlés, két közgyűlés között az elnökség ad hoc bizottság felállítását rendelheti el.

Az ad hoc bizottság legalább három tagból áll. A bizottság vezetője a szövetség egyik elnökhelyettese.

Az ad hoc bizottság csak egy kérdéskör tanulmányozására és (szak)-vélemény adására állítható fel, amely munkája végeztével megszűnik.

 

 

10.§ A szövetség pénzügyei:

A szövetség pénzeszközei a tagdíjak, adományok és támogatások, a rendezvények bevételei és a gazdasági tevékenységgel kapcsolatos bevételek, stb.

Az éves tagdíj mértéke a 300 főt meg nem haladó tagegyesületi taglétszám esetén évi 3.000.- Ft, (háromezer forint) a 300 főt meghaladó tagegyesületi taglétszám esetén évi 5.000.- Ft (ötezer forint).

11. § A szövetség - céljai érdekében - saját maga, vagy szervezete útján gazdasági tevékenységet is folytathat.

 

12.§ A szövetség feloszlatásáról a közgyűlés dönt. Feloszlás esetén a szövetség vagyona a tagegyesületek között befizetéseik arányában kerül felosztásra.

 

13.§ A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége jogi személy.

 

Záró rendelkezések:

14.§ A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének megalakulásának érvényességéhez és a jogi személyiség megszerzéséhez a szövetség bírósági nyilvántartásba vétele szükséges.

 

 

A szövetség nyilvántartásba vételére a szövetség székhelye szerinti bíróság, a Fővárosi Bíróság az illetékes.

15.§ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., ill. a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

 

 

A Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségének Alapszabályát a szövetség 1992. október hó 20. napján megtartott alakuló ülése elfogadta, a Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetségét megalakította és a szövetség tisztségviselőit megválasztotta.

 

Budapest, 1992. október 20.